આજ નો દિવસ : વિક્રમ સંવત   ૨૦૭૪  ( નેમિસૂરિ સંવત  ૬૯ )  માગશર સુદ બીજી છઠ શનિવાર   Dt: 25-11-2017દોડતા તા ત્યારે લાગતું એવું, આપણા જેવો કોઈ સમર્થ નથી, સહેજ નવરા પડી જોયું ત્યારે, ખબર પડી, જે દોડ્યા તેનો કોઈ અર્થ નથી…

Following are 108 Parshwanath Tirth

01 Shri Navsari Parshwanath Bhagwan 55 Shree Navkhand Parshwanath Bhagwan
02 Shri Umarvadi Parshwanath Bhagwan 56 Shree Ajhara Parshwanath Bhagwan
03 Shri Sahasrafana Parshwanath Bhagwan 57 Shree Dokadiya Parshwanath Bhagwan
04 Shri Dukhbanjan Parshwanath Bhagwan 58 Shree Chorvad Parshwanath Bhagwan
05 Shri Surjamandan Parshwanath Bhagwan 59 Shree Navapallav Parshwanath Bhagwan
06 Shri Vighnapahar Parshwanath Bhagwan 60 Shree Bareja Parshwanath Bhagwan
07 Shri Kalhara Parshwanath Bhagwan 61 Shree Amrutjhara Parshwanath Bhagwan
08 Shri Amijara Parshwanath Bhagwan 62 Shree Saptafand Parshwanath Bhagwan
09 Shri Pragat Prabhavi Parshwanath Bhagwan 63 Shree Bhabha Parshwanath Bhagwan
10 Shri Lodhan Parshwanath Bhagwan 64 Shree Bhadreshvar Parshwanath Bhagwan
11 Shri Vimal Parshwanath Bhagwan 65 Shree Dhrutkallol Parshwanath Bhagwan
12 Shri Stambhan Parshwanath Bhagwan 66 Shree Bhayabhanjan Parshwanath Bhagwan
13 Shri Kansari Parshwanath Bhagwan 67 Shree Nakoda Parshwanath Bhagwan
14 Shree Ratna Chintamani Parshwanath Bhagwan 68 Shree Lodrava Parshwanath Bhagwan
15 Shree Som Chintamani Parshwanath Bhagwan 69 Shree Sankatharan Parshwanath Bhagwan
16 Shree Bhuvan Parshwanath Bhagwan 70 Shree Kumkumrol Parshwanath Bhagwan
17 Shree Bidh Banjan Parshwanath Bhagwan 71 Shree Ashapuran Parshwanath Bhagwan
18 Shree Shamla Parshwanath Bhagwan 72 Shree Jirayala Parshwanath Bhagwan
19 Shree Muleva Parshwanath Bhagwan 73 Shree Sirodida Parshwanath Bhagwan
20 Shree Hrimkar Parshwanath Bhagwan 74 Shree Hamirpura Parshwanath Bhagwan
21 Shree Sukh Sagar Parshwanath Bhagwan 75 Shree Posali Parshwanath Bhagwan
22 Shree Padmavati Parshwanath Bhagwan 76 Shree Kachulika Parshwanath Bhagwan
23 Shree Muhari Parshwanath Bhagwan 77 Shree Dada Parshwanath Bhagwan
24 Shree Posina Parshwanath Bhagwan 78 Shree Sesli Parshwanath Bhagwan
25 Shree Vigna Phara Parshwanath Bhagwan 79 Shree Ranakpura Parshwanath Bhagwan
26 Shree Sfuling Parshwanath Bhagwan 80 Shree Sogthiya Parshwanath Bhagwan
27 Shree Nagfana Parshwanath Bhagwan 81 Shree Varkana Parshwanath Bhagwan
28 Shree Kalyan Parshwanath Bhagwan 82 Shree Navlakha Parshwanath Bhagwan
29 Shree Manoranjan Parshwanath Bhagwan 83 Shree Svayanbhu Parshwanath Bhagwan
30. Shree Sultan Parshwanath Bhagwan 84 Shree Phalvridhi Parshwanath Bhagwan
31 Shree Dosla Parshwanath Bhagwan 85 Shree Vijay Chintamani Parshwanath Bhagwan
32 Shree Pallvia Parshwanath Bhagwan 86 Mandovara Parshwanath Bhagwan
33 Shree Bhiladiya Parshwanath Bhagwan 87 Shree Kareda Parshwanath Bhagwan
34 Shree Ananda Parshwanath Bhagwan 88 Shree Vahi Parshwanath Bhagwan
35 Shree Charup Parshwanath Bhagwan 89 Shree Samina Parshvanath Bhagwan
36 Shree Panchasara Parshwanath Bhagwan 90 Shree Chanda Parshwanath Bhagwan
37 Shree Koka Parshwanath Bhagwan 91 Shree Nageshvar Parshwanath Bhagwan
38 Shree Kankan Parshwanath Bhagwan 92 Shree Ravana Parshwanath Bhagwan
39 Shree Mahadeva Parshwanath Bhagwan 93 Shree Kalpdrum Parshwanath Bhagwan
40 Shree Kamboeya Parshwanath Bhagwan 94 Shree Kukdeshvara Parshwanath Bhagwan
41 Shree Dhinadmalla Parshwanath Bhagwan 95 Shree Kamit Puran Parshwanath Bhagwan
42 Shree Vadi Parshwanath Bhagwan 96 Shree Avanti Parshwanath Bhagwan
43 Shree Naranga Parshwanath Bhagwan 97 Shree Alokik Parshwanath Bhagwan
44 Shree Tankla Parshwanath Bhagwan 98 Shree Makshi Parshwanath Bhagwan
45 Shree Chanpa Parshwanath Bhagwan 99 Shree Uvasaggaharam Parshwanath Bhagwan
46 Shree Ganbhira Parshwanath Bhagwan 100 Shree Varanasi Parshwanath Bhagwan
47 Shree Bhateva Parshwanath Bhagwan 101 Shree Sametshikarji Parshwanath Bhagwan
48 Shree Manmohan Parshwanath Bhagwan 102 Shree Antariksh Parshwanath Bhagwan
49 Shree Jantigada Parshwanath Bhagwan 103 Shree Kesariya Parshwanath Bhagwan
50 Shree Shankala Parshwanath Bhagwan 104 Shree Jagvallabha Parshwanath Bhagwan
51 Shankeshvar Parshwanath Bhagavan 105 Shree Giruaa Parshwanath Bhagwan
52 Shree Gadliya Parshwanath Bhagwan 106 Shree Manovanchita Parshwanath Bhagwan
53 Shree Sherisu Parshwanath Bhagwan 107 Shree Chintamani Parshwanath Bhagwan
54 Shree Kalikund Parshwanath Bhagwan 108 Shree Godiji Parshwanath Bhagwan