આજ નો દિવસ : વિક્રમ સંવત   ૨૦૭૩  ( નેમિસૂરિ સંવત  ૬૮ )  આસો સુદ ત્રીજ શનિવાર   Dt: 23-09-2017જીવન માં જે વાત ભૂખ્યું પેટ અને ખાલી ખિસ્સું શીખવે છે, તે વાત કોઈ શિક્ષક પણ ના શીખવી શકે

The Following are 24 Jain TirthShri Hastagiri Tirtha

Shri Hastagiri Tirtha

Mulnayak Shri Adinath Bhagvan Padmasanasth Swet Varna Swetambar Temple Charan Padukaji Piroji Varna 33 cms Swetambar Temple

Shri Kadambagiri Tirth

Shri Kadambagiri Tirth

The great Shatrunjaya tirth has five tirths of which one is the age-old Kadambagiri tirth. It is one of the tirths in the 18 miles circumambulation of the Shatrunjaya mountain. It is said that the Ganadhara of the second Tirthankara, Shri Kadamba attained to emancipation NIRVANA- along with so many munis. The mountain is known as Kadambagiri. It is known as Siddhakshetra because so many munis attained NIRVANA here.

Shri Palitana Shatrunjaya Tirtha

Shri Palitana Shatrunjaya Tirtha

That which sublimates is TIRTH (Place of pilgrimage). One who promotes Tirth is TIRTHANKARAS. Shatrunjaya Tirtha, situated at a distance of 48 kms from Bhavnagar and 29 kms from Sihor in Saurashtra, is generally looked upon as a Tirtha of all times. The first ever Tirthankara of Jains dharma and the for most of persons to give rise to human civilization, Shri Rishabhadeva Bhagavan visited this sacred place ninety nine times. All the twenty three Tirthankaras, except Shri Neminath Bhagavan, delivered to all humanity the auspicious, message of Jaina dharma. Being a great city of temples, Shatrunjaya Tirtha is Siddhakshetra of all times as defined and approved by the Agamas. The central figure in this complex is Shri Adishvara Bhagavan with his white and pure complexion, seated on a lotus-shaped SEAT.

Shri Siddhachal Tirth

Shri Siddhachal Tirth

સિ : શ્રી સિદ્ધાચલ તીર્થ (ગુજ.) આદિનાથ પ્રભુ શિવસિદ્ધિકારક દુઃખવારક ભીતિહારક છે સદા, કરજોડી વંદન જે કરે તે દુઃખથી બચત તદા. ભવ બંધનોથી મુક્ત થઈને આત્મા શિવને લહે, ચિદાનંદ ભાવયાત્રા કરે તે સિદ્ધિ નિજગુણમાં રહે.