આજ નો દિવસ : વિક્રમ સંવત   ૨૦૭૩  ( નેમિસૂરિ સંવત  ૬૮ )  ફાગણ વદ દશમ ગુરુવાર   Dt: 23-03-2017જે નિરાશાને કદી જોતા નથી, આશા હૈયાની ખોતા નથી, પ્રયત્નો પર જીવી જાણે સદા, તે ભાગ્ય પર કદી રોતા નથી…

The Following are 24 Jain Tirth

1.Shri Adinath Bhagwan Tirth

Father : Nabhi-raja Mother : Maru-Devi Birth Place : Ayodhya

read more
103 SHREE KESARIYA PARSHVANATH BHAGWAN

ભદ્રાવતી શહેરમાં આવેલું તીર્થ અતિ પ્રાચીન મનાય છે. આ તીર્થને ભારતના પુરાતત્ત્વ ખાતાએ રક્ષિત સ્મારક તરીકે જાહેર કરેલું છે. પ્રતિમાનો અડધો ભાગ જમીનમાં દટાયેલો હતો. અંધશ્રદ્ધાથી ગામડાના લોકો તેને કેસરિયા બાબા કહી સિંદુર વગેરે ચઢાવતા ત્યારબાદ આજુબાજુના ગામના જૈનો દ્વારા સરકારને વિનંતી કરતા ઇ.સ.૧૯૧રમાં આ તીર્થસ્થાન સંઘને સુપરત કર્યું.

read more
103 SHREE KESARIYA PARSHVANATH BHAGWAN

ભદ્રાવતી શહેરમાં આવેલું તીર્થ અતિ પ્રાચીન મનાય છે. આ તીર્થને ભારતના પુરાતત્ત્વ ખાતાએ રક્ષિત સ્મારક તરીકે જાહેર કરેલું છે. પ્રતિમાનો અડધો ભાગ જમીનમાં દટાયેલો હતો. અંધશ્રદ્ધાથી ગામડાના લોકો તેને કેસરિયા બાબા કહી સિંદુર વગેરે ચઢાવતા ત્યારબાદ આજુબાજુના ગામના જૈનો દ્વારા સરકારને વિનંતી કરતા ઇ.સ.૧૯૧રમાં આ તીર્થસ્થાન સંઘને સુપરત કર્યું.

read more
1.Shri Adinath Bhagwan Tirth

Father : Nabhi-raja Mother : Maru-Devi Birth Place : Ayodhya

read more
103 SHREE KESARIYA PARSHVANATH BHAGWAN

ભદ્રાવતી શહેરમાં આવેલું તીર્થ અતિ પ્રાચીન મનાય છે. આ તીર્થને ભારતના પુરાતત્ત્વ ખાતાએ રક્ષિત સ્મારક તરીકે જાહેર કરેલું છે. પ્રતિમાનો અડધો ભાગ જમીનમાં દટાયેલો હતો. અંધશ્રદ્ધાથી ગામડાના લોકો તેને કેસરિયા બાબા કહી સિંદુર વગેરે ચઢાવતા ત્યારબાદ આજુબાજુના ગામના જૈનો દ્વારા સરકારને વિનંતી કરતા ઇ.સ.૧૯૧રમાં આ તીર્થસ્થાન સંઘને સુપરત કર્યું.

read more
103 SHREE KESARIYA PARSHVANATH BHAGWAN

ભદ્રાવતી શહેરમાં આવેલું તીર્થ અતિ પ્રાચીન મનાય છે. આ તીર્થને ભારતના પુરાતત્ત્વ ખાતાએ રક્ષિત સ્મારક તરીકે જાહેર કરેલું છે. પ્રતિમાનો અડધો ભાગ જમીનમાં દટાયેલો હતો. અંધશ્રદ્ધાથી ગામડાના લોકો તેને કેસરિયા બાબા કહી સિંદુર વગેરે ચઢાવતા ત્યારબાદ આજુબાજુના ગામના જૈનો દ્વારા સરકારને વિનંતી કરતા ઇ.સ.૧૯૧રમાં આ તીર્થસ્થાન સંઘને સુપરત કર્યું.

read more
1.Shri Adinath Bhagwan Tirth

Father : Nabhi-raja Mother : Maru-Devi Birth Place : Ayodhya

read more
103 SHREE KESARIYA PARSHVANATH BHAGWAN

ભદ્રાવતી શહેરમાં આવેલું તીર્થ અતિ પ્રાચીન મનાય છે. આ તીર્થને ભારતના પુરાતત્ત્વ ખાતાએ રક્ષિત સ્મારક તરીકે જાહેર કરેલું છે. પ્રતિમાનો અડધો ભાગ જમીનમાં દટાયેલો હતો. અંધશ્રદ્ધાથી ગામડાના લોકો તેને કેસરિયા બાબા કહી સિંદુર વગેરે ચઢાવતા ત્યારબાદ આજુબાજુના ગામના જૈનો દ્વારા સરકારને વિનંતી કરતા ઇ.સ.૧૯૧રમાં આ તીર્થસ્થાન સંઘને સુપરત કર્યું.

read more
Shri Palitana Shatrunjaya Tirtha

That which sublimates is TIRTH (Place of pilgrimage). One who promotes Tirth is TIRTHANKARAS. Shatrunjaya Tirtha, situated at a distance of 48 kms from Bhavnagar and 29 kms from Sihor in Saurashtra, is generally looked upon as a Tirtha of all times. The first ever Tirthankara of Jains dharma and the for most of persons to give rise to human civilization, Shri Rishabhadeva Bhagavan visited this sacred place ninety nine times. All the twenty three Tirthankaras, except Shri Neminath Bhagavan, delivered to all humanity the auspicious, message of Jaina dharma. Being a great city of temples, Shatrunjaya Tirtha is Siddhakshetra of all times as defined and approved by the Agamas. The central figure in this complex is Shri Adishvara Bhagavan with his white and pure complexion, seated on a lotus-shaped SEAT.

read more