આજ નો દિવસ : વિક્રમ સંવત   ૨૦૭૪  ( નેમિસૂરિ સંવત  ૬૯ )  કારતક સુદ બીજી ચોથ મંગળવાર   Dt: 24-10-2017વિધીની સાથે વેર ન થાય, જીવન આખું ઝેર ન થાય, નસીબ છાપેલો કાગળ છે, તેમાં કદી ફેર ન થાય…

✦ Bhagwan Rishabhdev Swami ✦


✤ Mulnayak:- Shatrunjay Mahatirth ✤

✤ Palitana ✤

Shatrunjaya ("place of victory against inner enemies") originally Pundarikgiri), also spelt Shetrunjaya are hills located by the city of Palitana, in Bhavnagar district, Gujarat, India. They are situated on the banks of the Shetrunji River at an elevation 164 feet (50 m) above sea level. These hills have similarities to other hills where Jain temples have been built in Bihar, Gwalior, Mount Abu and Girnar.

The Jain's sacred site of Shatrunjaya contains hundreds of Palitana temples.The hills were sanctified when Rishabha, the first tirthankara of Jainism, gave his first sermon in the temple on the hill top.The ancient history of the hills is also traced to Pundarika Swami, a chief Ganadhara and grandson of Rishabha, who attained salvation here. His shrine located opposite to the main Adinath temple, built by his son Bharata, is also worshiped by pilgrims.

There are several alternate spellings, including Śatruñjaya, Satrunjaya, Shetrunja, and Shetrunjo. Shatrunjaya was also known as Pundarikgiri as Pundarik was said to have attained nirvana on this mountain.Alternate names include Siddhakshetra or Siddhanchal as many thirtankaras are stated to have received enlightenment here.

✦ Bhagwan Rishabhdev Swami ✦


✤ Prayer ✤

A for O My Adinath!
Be with me in every Path;
Never forget naughty son.
You are father Super one...