આજ નો દિવસ : વિક્રમ સંવત   ૨૦૭૪  ( નેમિસૂરિ સંવત  ૬૯ )  કારતક સુદ બીજી ચોથ મંગળવાર   Dt: 24-10-2017વિધીની સાથે વેર ન થાય, જીવન આખું ઝેર ન થાય, નસીબ છાપેલો કાગળ છે, તેમાં કદી ફેર ન થાય…

✦ Bhagwan Ajitnath Swami ✦


✤ Mulnayak:- Taranga Tirth ✤

✤ Gujarat ✤

Taranga is a Jain pilgrimage center near Kheralu in Mehsana district, Gujarat, India. The oldest Jain temple constructed in 1121 by the Chaulukya king Kumarapala, under the advice of his teacher, Acharya Hemachandra. The Svetambara compound consists of 14 temples in all. There are also five other Digambara-affiliated temples at Taranga hill. The place was historically associated with Buddhism and the monuments dated to 4th-8th century are found here.

Taranga became important Jain pilgrimage site after 12th century. In Kumarapala Pratibodha of Somaprabhacharya, composed in Vikram Samvat 1241, states the local Buddhist king Veni Vatsaraja and Jain monk Khaputacharya had built a temple for goddess Tara and thus the town was named Tarapur.

The hill for the most part covered with brushwood and forest is, on the east and west, crossed by road that lead to a plateau where stand the temples built of white sandstone and brick. The main temple was built by Chaulukya king Kumarapala (1143 - 1174) after he became follower of Jainism under his teacher Acharya Hemchandra.

✦ Bhagwan Ajitnath Swami ✦


✤ Prayer ✤

Shri Ajitnaths your name
What to say for your fame?
You are winner best of all.
I am missing every ball...