આજ નો દિવસ : વિક્રમ સંવત   ૨૦૭૪  ( નેમિસૂરિ સંવત  ૬૯ )  કારતક સુદ બીજી ચોથ મંગળવાર   Dt: 24-10-2017વિધીની સાથે વેર ન થાય, જીવન આખું ઝેર ન થાય, નસીબ છાપેલો કાગળ છે, તેમાં કદી ફેર ન થાય…

✦ Bhagwan Shreyanshnath Swami ✦


✤ Mulnayak:- Vanthali Jain Tirth ✤

✤ Gujarat ✤

Shri Vanthali Teerth located in Gujarat is a Jain pilgrimage centre. The temple is dedicated to Lord Sheetalnath, the tenth Jain Tirthankara. The teerth kshetra has been the birth place of Sajjan Shreshthi, a minister of King Siddharaja who is credited with repairing and renovating the Girnar teerth kshetra.

The Temple Shri Vanthali Teerth houses the idol of Lord Sheetalnath. The temple has been magnificently decorated with intricate artistic designs. The creative temple work boast about the skills of the craftsmen. Three idols of Jains in Kayotsarga posture can be seen in the portico of the Suryakund. Two Jain temples have been built here that houses many ancient Jain idols that have been ceremoniously installed. The idol of Lord Shantinath also looks very attractive and appealing to the eyes.

The Temple of Shri Vanthali Teerth organises many annual gatherings and functions. There are provisions for dharamshalas or rest houses for the pilgrims. These are well equipped with all modern facilities. Being situated on the bank of holy Ganga River the temple is enclosed by scenic beauty that mesmerises and enthrals the pilgrims. The calm and tranquil environment and the surrounding greenery make it a suitable place for religious activities. The kshetra is well connected to road, rail and air. Taxi services and bus services are easily available here. The nearest bus stop is located at Vanthali. The nearest railway station is located at Junagadh at a distance of 30 km. The closest airport is located at Rajkot.

✦ Bhagwan Shreyanshnath Swami ✦


✤ Prayer ✤

Night is dark and journey long.
Shreyanshnath I sing your name;
Singing makes my journey sweet,
Reserve me a Mukti Seat...