આજ નો દિવસ : વિક્રમ સંવત   ૨૦૭૩  ( નેમિસૂરિ સંવત  ૬૮ )  આસો સુદ ત્રીજ શનિવાર   Dt: 23-09-2017જીવન માં જે વાત ભૂખ્યું પેટ અને ખાલી ખિસ્સું શીખવે છે, તે વાત કોઈ શિક્ષક પણ ના શીખવી શકે
1 Shri Adinath Bhagwan Tirth

Ajitnath was born at ayodhya in the ikshvaku clan. his father was king jitashatru raja and mother was queen vijaya. before his birth queen vijaya devi saw fourteen auspicious dreams. the augers were consulted and they informed that vijaya devi will give birth to a tirthankar. the queen gave birth to a son on the eighth day of the bright half of the month of magh and the king named the new born as the Ajit.

When king jitshatru became old he called ajit and asked him to take over the throne, but ajit was a naturally detached person since childhood, so he politely declined the throne offered by the king. ajit became an ascetic in his youth and went into remote and dense forests for his meditation and penance. his personality and the intensity of his lofty practices cast a pacifying influence all around. natural enemies in the animal kingdom, like lion and cow, wolf and deer, snake and mongoose used to come and sit around him peacefully.

After a twelve year period of deep meditation and other spiritual practices attained omniscience on the eleventh day of the bright half of the month of paush. when his last moments were approaching, bhagavan ajitnath went sammedshikhar. with one thousand other ascetics, he commenced his final meditation. he attained nirvana on the fifth day of the bright half of the month of chaitra (chaitra sukla 5). the gods created the divine pavilion and bhagawan ajitnath gave his eloquent and magnetic discourses. thousands of people accepted the path of renunciation.

1 Shri Adinath Bhagwan Tirth

The parents of Lord Ajit would always involve themselves in games and sports. Each time they did so, the father invariably won the game against his mother. But after the conception of lord Ajit his mother would always win the games. Thus she named him ‘Ajit’ or the unconquered one.

1 Shri Adinath Bhagwan Tirth

 

 • Heaven before Birth : Vijayavimana
 • Father : King Jitshatru
 • Mother : Vijaya Rani
 • Birthplace : Ayodhya, Shikharji
 • Complexion : Golden
 • Symbol : Elephant
 • Height : 450 Dhanusha
 • Age : 7,200,000 Purva
 • Diksha Tree : Sala (Shorea Robusta)
 • Yaksha : Mahayaksha
 • Yakshini : Ajitabala
 • Place of Nirvana : Shikharji
1 Shri Adinath Bhagwan Tirth

 

 • Chyavan : Vaisakh Sud 13
 • Janma : Maha Sud 8
 • Diksha : Maha Sud 9
 • Keval Gyan : Posh Sud 11
 • Moksha : Chaitra Sud 5
1 Shri Adinath Bhagwan Tirth
दर्शनम देव देवशय
1 Shri Adinath Bhagwan Tirth
Dada Adeshwarji, Ho Dada Adeshwarji
Door thi aavyo Dada darshan dyo
Koi ave haathi ghode,
Koi ave chadhe palane... (2)
Koi ave pag pade ...(2)
Dada ne darbaar, haan haan Dada ne darbaar
Dada Adeshwarji …
Sheth ave haathi ghode,
Raja ave chadhe palane... (2)
Hoon avoon pad pade ..(2)
Dada ne darbaar, haan haan Dada ne darbaar
Dada Adeshwarji …
Koi mooke sona rupa, Koi mooke mor... (2)
Koi mooke chapti chokha ...(2)
Dada ne darbaar, haan haan Dada ne darbaar
Dada Adeshwarji …
Sheth mooke sona rupa,
Raja mooke mor ...(2)
Hoon mooku chapti chokha... (2)
Dada ne darbaar, haan haan Dada ne darbaar
Dada Adeshwarji …
Koi maange kanchan kaya,
Koi maange aankh ...(2)
Koi maange charan ni seva... (2)
Dada ne darbaar, haan haan Dada ne darbaar
Dada Adeshwarji …
Paanglo maange kanchan kaya,
Aandhlo maange aankh ...(2)
Hoon maangu charan ni seva... (2)
Dada ne darbaar, haan haan Dada ne darbaar
Dada Adeshwarji …
Heer Vijay Guru heerlo,
Ne Veer Vijay goon gaay (2)
Shantunjay na darshan karta anand apar
Dada ne darbaar, haan haan Dada ne darbaar
Dada Adeshwarji …
1 Shri Adinath Bhagwan Tirth
 • Adeshwar Temple, Ranakpur, Rajasthan
 • Adeshwar Temple, Palitana, Gujarat
 • Adinath Mandir, Bibrod, Ratlam, M.P.
 • Adinath Temple, Nahta Chowk, Bikaner, Rajasthan
 • Adinath Derasar, Vataman, Gujarat
 • Adinath temple, Khajuraho, M.P.
 • Adinath temple, Ayodhya, UP
 • Adinath temple, Chand-Khedi, Near Kota, Rajasthan
 • Adinath at Rishabhdeo or Rikhabdeo near Udaipur, Rajasthan
 • Adinath Bhagvan Temple, Mahrauli, Delhi
 • Bhagawan Adinath Temple, Hirehattihole, Karnataka
 • Adinath Bhagvan Temple, Ponnur Hill, Tamilnadu see Tamil Jain
 • Adinath Temple in Ranila, Bhiwani, Haryana
 • Adishwar Temple, Walkeshwar, Mumbai, Maharashtra
 • Adinath Jain Temple, Santhu Bagra (Marwar), Jalore
 • Shri Aadishwar Dada Jain Mandir, Jawahar Chowk, Durg, Chhattisgarh
 • Aadinath Jain Temple, Valbhipur,Bhavnagar, Gujarat