આજ નો દિવસ : વિક્રમ સંવત   ૨૦૭૪  ( નેમિસૂરિ સંવત  ૬૯ )  માગશર સુદ બીજી છઠ શનિવાર   Dt: 25-11-2017દોડતા તા ત્યારે લાગતું એવું, આપણા જેવો કોઈ સમર્થ નથી, સહેજ નવરા પડી જોયું ત્યારે, ખબર પડી, જે દોડ્યા તેનો કોઈ અર્થ નથી…

Bhagwan Dharmanath, the 15th tirthankar of the jain tradition , was born in Ratanapuri (now raunahi in faizabad of u.p. near ayodhya). The name of his mother was suvrata and that of his father was Bhanu Nripa who belonged to kasyapa gotra and the iksnvaka line of ancient indian kings. Bhanu Nripa was himself was a great king. His wife, queen suvrata, was very pious lady and was celebrated for the numerous acts of piety which she performed, particularly during her pregnancy.

It is why the child she gave birth to, was named as Dharmanath (the lord of piety). Moreover, it has been predicated that newborn would one day become a great savior and would by his relentless preaching show to the suffering humanity the path to salvation.

There were great rejoicing at his birth and when he became of age he ascended the throne of his father and ruled over his subjects with law and piety. All the time, however, his mind was fixed on the day when he would renounce the world and devote himself to the ful fillment of his mission as a tirthankara. The day of the great renunciation came and Dharmanath, giving up every worldly possession and attachment, went to the nearest forest named salvana, and took vows of the order. He practiced severest austerities, annihilated the karmic forces, attained kaivalya and became the arhanta. then he proceeded on his tour of wandering, preaching to the suffering humanity and gospel of ahimsa and showing it, not only by precept, but by actual example, the true path of salvation. • भानुनंदन धर्मनाथ , सुव्रता भली मात ,
  व्रजलंछन व्रज नमे , त्रण भुवन विख्यात ... (१)

  दश लाख वरसनुं आउखुं , वपु धनुष पिस्तालीश ,
  रत्नपुरीनो राजीयाे ,जगमां जास जगीश ... (२)

  धर्म मारग जिनवर कहीअे , उत्तम जन आधार ,
  तिणे तुज पाद पद्म तणी , सेवा करुं निरधार... (३)

 

 • Heaven before Birth : Vijayavimana
 • Father : Bhanuraja
 • Mother : Suvrita
 • Birthplace : Ratnapuri, Palitana
 • Complexion : Golden
 • Symbol : Vajra
 • Height : 45 Dhanusha
 • Age : 1,000,000 Common Years
 • Diksha Tree : Dadhiparna
 • Yaksha : Kinnara
 • Yakshini : Manasi
 • Place of Nirvana : Samet Shikharji

 

 • Chyavan : Vaisakh Sud 7
 • Janma : Maha Sud 3
 • Diksha : Maha Sud 12
 • Keval Gyan : Posh sud 15
 • Moksha : Jeth Sud 5


 • सेवकबनी आवी उभो छुं ,चरणमां प्रभु भावथी ,
  हुकम करो प्रभु आप मुजने , ह्रदयना विश्वासथी ,
  काली घेली भक्ति भरी , बहु ह्र्दयना विश्वासथी ,
  खोटुं खरुं जाणी जुवो , प्रभु धर्म जिनवर प्रेमथी ...


 • Data


 • धरम धरम धोरो , कर्मना पास तोरी ,
  केवल श्री जोरी , जेह चोरे न चोरी ,
  दर्शन मद छोरी , जाय भाग्या सटोरी ,
  नमे सुरनर कोरी , ते वरे सिद्धि गोरी ...