આજ નો દિવસ : વિક્રમ સંવત   ૨૦૭૪  ( નેમિસૂરિ સંવત  ૬૯ )  માગશર સુદ બીજી છઠ શનિવાર   Dt: 25-11-2017દોડતા તા ત્યારે લાગતું એવું, આપણા જેવો કોઈ સમર્થ નથી, સહેજ નવરા પડી જોયું ત્યારે, ખબર પડી, જે દોડ્યા તેનો કોઈ અર્થ નથી…

Lord Sri Kuthunnath was born in 17th century Tirthankar of Jain religion in Kirtika Nakshatra on the Chaturdashi date of Krishna Paksha of Vaishak month from the womb of the Sun goddess Mata Sridevi, king of Ikshvakavans of Hastinapur. The body of his body was golden and his mark was a goat. His name was Gandharva and the name of Yakshini was called Balala Devi. According to the Jain devotees, the total number of devotees of Lord Shri Kunthanath Ji was 35, in which Samba Swami was his first mathematician. • कुंथुनाथ कामित दीये , गजपुरनो राय ,
  सिरि माता उरे अवतर्यो , शूर नरपति ताय ... (१)

  काया पांत्रीश धनुषनी , लंछन जस छाग ,
  केवलज्ञानदिक गुणो , प्रणमो धरी राग ... (२)

  सहस पंचाणुं वरसनुं अे , पाली उत्तम आय ,
  पद्मविजय कहे प्रणमीअे , भावे श्री जिनराय ... (३)

 

 • Heaven before Birth : Sarvarthasiddha
 • Father : Suraraja
 • Mother : Srirani
 • Birthplace : Gajapura
 • Complexion : Golden
 • Symbol : Goat
 • Height : 35 Dhanusha
 • Age : 95,000 Common Years
 • Diksha Tree : Bhilaka
 • Yaksha : Gandharva
 • Yakshini : Bala or Vijaya
 • Place of Nirvana : Samet Shikharji

 

 • Chyavan : Asadh Vad 9
 • Janma : Chaitra Vad 14
 • Diksha : Chaitra Vad 5
 • Keval Gyan : Chaitra Vad 5
 • Moksha : Chaitra Vad 1


 • कुंथु जिनेश्वर आपनो , प्यारो बनी क्यारे रहुं ?
  भूल - दोष - वांक - गुनो कर्यो , बहुवार हुं त्यारे सहुं ,
  श्रद्धा छतां अे ह्रदयमां के ,तारशे तो जगधणी ,
  सेवक पणे स्वीकारो मुजने , प्रेमथी बालक गणी ...


 • Data


 • कुंथु जिननाथ , जे करे छे सनाथ ,
  तारे भव पाथ , जे ग्रही भव्य हाथ ,
  अेहनो तजे साथ बावल दीये बाथ ,
  तरे सुरनर साथ , जे सुणे अेक गाथ ...