આજ નો દિવસ : વિક્રમ સંવત   ૨૦૭૪  ( નેમિસૂરિ સંવત  ૬૯ )  માગશર સુદ બીજી છઠ શનિવાર   Dt: 25-11-2017દોડતા તા ત્યારે લાગતું એવું, આપણા જેવો કોઈ સમર્થ નથી, સહેજ નવરા પડી જોયું ત્યારે, ખબર પડી, જે દોડ્યા તેનો કોઈ અર્થ નથી…

The birth of Lord Shri Munishuvratthat ji Swami in the twelfth Tirthankar of Jainism was done in the Harivansh Kshatri of the Rajghat, in the Shravan Nakshatra on the Ashtami date of the month of Krishna. His mother's name was Mother Padmavati Devi and the father's name was King Sumitra. The character of his body was a black letter whereas his mark was turtle. His Yakshina was named Varuna and Yakshini's name was Nardatta Devi.

According to Jain religionists, the total number of them was 18, in which Mali Swami was his first mathematician. Lord Shree Munishuvratthan ji Swami had attained Diksha in Phagun Shukl party, Dwadashi in the Rajghat and after two days after receiving the initiation, he had first passed from Kheer. After hardening the tension after 11 months of receipt of initiation, Lord Shri Munishvratnathji Swami had attained calvology under the Champak tree in the rajasthan only on the date of the Falgun Krishna Paksha.

After several years of walking on the path of truth and non-violence, Lord Shri Munishvratnathji Swami had attained Nirvana on the tenth date of the Krishna party of the senior month on the summit peak with one thousand sadhus. • मुनिसुव्रत जिन वीसमा , कच्छपनुं लंछन ,
  पद्मा माता जेहनी , सुमित्र नृप नंदन... (१)

  राजगृही नयरी घणी , वीस धनुष शरीर ,
  कर्म निकाचित रेणु व्रज , उद्दाम समीर... (२)

  त्रीश हजार वरस तणुं अे , पाळी आयु उदार ,
  पद्मविजय कहे शिव लहुं , शाश्वत सुख निरधार... (३)

 

 • Heaven before Birth : Aparajita-devaloka
 • Father : Sumitraraja
 • Mother : Padmawati
 • Birthplace : Rajgir
 • Complexion : Black
 • Symbol : Tortoise
 • Height : 20 Dhanusha
 • Age : 30,000 Common Years
 • Diksha Tree : Champaka
 • Yaksha : Varuna
 • Yakshini : Bahurupini
 • Place of Nirvana : Samet Shikharji

 

 • Chyavan : Shravan Sud 15
 • Janma : Vaisakh Vad 8
 • Diksha : Fagan Sud 12
 • Keval Gyan : Shravan Vad 12
 • Moksha : Vaisakh Vad 9


 • सुंदर तमारो मुलक मोटो , नजरमां देखाय छे ,
  अंदर प्रभु लई लो मने आ , जीव घणो ललचाय छे ,
  अंतर सिंहासन आपने , स्थापीने मंत्र जपाय छे ,
  उद्धारवा मुज मुनिसुव्रतजी , वार शाने कराय छे...


 • मुनिसुव्रत मन मोहुं मारुं , शरणुं हवे छे तमारूं ,
  प्रातः समये ज्यारे जागुं , स्मरण करूं छुं तमारूं हो जिनजी.
  तुजमुरती मन हरणी , भवसागर जल तरणी हो जिनजी. हो.(१)

  आप भरोसो आ जगमां छे , तारो तो घणुं सारूं ,
  जन्म जरा मरण करी थाक्यो , आशरो लीधो में तारो.हो.(२)

  चुं चुं चुं चुं चिडीया बोले , भजन करे छे तारूं ,
  मुर्ख मनुष्य प्रमादे पड्यो रहे , नाम जपे नहीं तारूं.हो.(३)

  भोर थतां बहु शोर सुणुं हुं , कोई हसे कोई रूवे ,
  सुखीयो सुवे , दुखियो रूवे , अक्कल गतीअे विचारूं.हो.(४)

  खेल खलकनो बधो नाटकनो , कुटुंब कबीलो हुं धारूं ,
  ज्यां सुधी स्वार्थ , त्यां सुधी सर्वे , अंत समये साहुं न्यारूं.हो.(५)

  मायाजाळ तणी जोई जाणी , जगत लागे छे खारुं ,
  उदयरत्न अेम जाणी प्रभु तारूं , शरणुं ग्रह्युं छे सारुं.हो.(६)


 • मुनिसुव्रत नामे , जे भवि चित्त कामे ,
  सवि संपत्ति पामे , स्वर्गना सुख जामे ,
  दुर्गति दु :ख वामे , नवि पडे मोह भामे ,
  सविकर्म विरामे , जई वसे सिद्धि धामे...