આજ નો દિવસ : વિક્રમ સંવત   ૨૦૭૪  ( નેમિસૂરિ સંવત  ૬૯ )  માગશર સુદ બીજી છઠ શનિવાર   Dt: 25-11-2017દોડતા તા ત્યારે લાગતું એવું, આપણા જેવો કોઈ સમર્થ નથી, સહેજ નવરા પડી જોયું ત્યારે, ખબર પડી, જે દોડ્યા તેનો કોઈ અર્થ નથી…

Padmaprabhu Swami was the sixth Jain Tirthankara of the present age (Avsarpini). According to Jain beliefs, he became a siddha - a liberated soul which has destroyed all of its karma. Padmaprabha (also known as Padhmaprabhu swami) was born to King Shridhar and Queen Susimadevi at Kausambi in the Ikshvaku dynasty. His birth date was the twelfth day of the Kartik krishna month of the Indian calendar. • कौशांबीपुर राजीयो , घर नरपति ताय ,
  पद्मप्रभ प्रभुता मयी , सुसीमा जस माय ... ... (१)

  त्रीश लाख पूरव तणुं , जिन आयु पाळी ,
  धनुष अढ़ीसें देहडी , सवि कर्मने टाळी ... ... (२)

  पद्मलंछन परमेशवरु अे , जिनपद् पद्मनी सेव ,
  पद्मविजय कहे कीजीअे , भविजन सहु नित्यमेव ... ... (३)

 

 • Heaven before Birth : Uvarimagraiveka
 • Father : Sridhara
 • Mother : Susima
 • Birthplace : Kausambi, Samet Shikhar
 • Complexion : Red
 • Symbol : Lotus bud
 • Height : 250 Dhanusha
 • Age : 3,000,000 Purva
 • Diksha Tree : Chhatra
 • Yaksha : Manovega or Manogupti
 • Yakshini : Kusuma and Syama
 • Place of Nirvana : Shikharji

 

 • Chyavan : Posh Vad 6
 • Janma : Asho Vad 12
 • Diksha : Asho Vad 13
 • Keval Gyan : Chaitra Sud 11
 • Moksha : Chaitra Sud 9


 • सोना केरी सुर विरचिता , पद्मनी पंक्ति सारी ,
  पद्मो जेवा प्रभुचरणना , संगथी दीप्ति धारी ,
  देखी भव्यो अति उलटथी ,हर्षना आंसु लावेत ,
  ते श्री पद्म - प्रभ चरणां , हुं नमुं पूर्ण भावे ...


 • पद्मप्रभ प्राणसे प्यारा , छोडावो कर्म की धारा ,
  कर्मफंद तोडवा धोरी , प्रभुजी से अर्ज़ है मोरी . पद्म ... (१)

  लघुवय अेक थें जीया , मुक्ति में वास तुम किया ,
  न जानी पीड तें मोरी , प्रभु अब खेंचलो दोरी . पद्म ... (२)

  विषय सुख मानी मो मनमें , गयो सब काल गफलत में ,
  नरक दुःख वेदना भारी , नीकलवा ना रही बारी . पद्म ... (३)

  परवश दीनता किनी , पापकी पोट शिर लीनी ,
  भक्ति नहीं जानी तुम केरी , रहो निशदीन दुःख घेरी . पद्म ... (४)

  इस विध विनती तोरी , करुं में दोय कर जोडी ,
  आतम आनंद मुज दीजो , विरनुं काज सब कीजे . पद्म ... (५)


 • अढीसें धनुष काया , त्यक्त मद मोहमाया ,
  सुसीमा जस माया , शुकल जे ध्यान ध्याया ,
  केवल वर पाया , चामरादि धराया ,
  सेवे सुर राया , मोक्ष नगरे सिधाया ...