આજ નો દિવસ : વિક્રમ સંવત   ૨૦૭૪  ( નેમિસૂરિ સંવત  ૬૯ )  માગશર સુદ બીજી છઠ શનિવાર   Dt: 25-11-2017દોડતા તા ત્યારે લાગતું એવું, આપણા જેવો કોઈ સમર્થ નથી, સહેજ નવરા પડી જોયું ત્યારે, ખબર પડી, જે દોડ્યા તેનો કોઈ અર્થ નથી…

Lord Parshwanath preceded lord mahavira by 25o years. He was the son of king asvasena and queen vama of varanasi. At the age of thirty he renounced the world and became an ascetic. He practiced austerities for eighty three days. on the eighty fourth day he obtained omniscience. Lord Parshwanath preached his doctrines for seventy years. At the age of one hundred he attained liberation on the summit of mount sammed shikaji or sammeta (parshwanath hills).

The four vows preached by Lord Parshwanath are: not to kill, not to lie, not to steal, and not to own property. The vow of chastity was without a doubt, implicitly included in the last vow, but in the two hundred and fifty years that elapsed between the nirvän of Lord Parshwanath and the preaching of lord mahavir, considering the situation of that time, included the fifth vow of chastity explicitly to the existing four vows. thus, the number of vows preached by lord mahavir was five instead of four. There were followers of Lord Parshwanath headed by keshi kumar at the time lord mahavir. It is a historical fact that kesi kumar and gandhar gautam, chief disciple of lord mahavir met and discussed the differences. • आश पूरे प्रभु पासजी , तोडे भव पास ,
  वामा माता जनमीया , अही लंछन जास... (१)

  अश्वसेन सुत सुखकरूं , नव हाथनी काया ,
  काशी देश वाराणसी , पुण्ये प्रभु आया... (२)

  अेकसो वरसनुं आउखुं अे , पाळी पार्श्वकुमार ,
  पद्म कहे मुक्ते गया , नमतां सुख निरधार... (३)

 

 • Heaven before Birth : Pranatadevaloka
 • Father : Asvasenaraja
 • Mother : Vamadevi
 • Birthplace : Varanasi
 • Complexion : Black
 • Symbol : Serpent or Snake
 • Height : 9 Hands or Cubits
 • Age : 100 Common Years
 • Diksha Tree : Dhataki
 • Yaksha : Dharanendra
 • Yakshini : Padmavati Mata
 • Place of Nirvana : Samet Shikharji

 

 • Chyavan : Fagan Vad 4
 • Janma : Magsar Vad 10
 • Diksha : Magsar Vad 11
 • Keval Gyan : Fagan Vad 4
 • Moksha : Shravan Sud 8


 • असंख्य पापोथी भरेलो , रागने रोषे भर्यो ,
  दावाग्नि सम संसारथी , हे देव हुं दाझी गयो ,
  हुं दीन छुं हुं दीन छुं , तुजने प्रभु शुं शुं कहुं ?
  तारा विना मारी कथा , जइने जिनेश्वर क्यां कहुं...

 • हे देव तारक , विश्वनायक , सौख्यदायक जिनपति ,
  वंदन करूं चरणे तमारा , अेक सुणजो विनती ,
  नवि मांगु सुरपणुं चक्रवर्ती , राज्य के सुत्तवितने ,
  पण मांगु तुज पद पद्मनी , सेवना मळजो मने...


 • लगनी लागी पारसनाथ , मने करजो सनाथ ,
  चिंतामणी पारसनाथ ...
  मारा पुरा करजो कोड , मारी साथे पारस बोल ... चिं० (१)

  तारे द्वारे पारस हुं तो आव्यो , तारा चरणोमां शिश झुकायो ,
  तुजने छोडीने क्यां मारे जावुं , तारा रंगे रंगीला रंगावुं ,
  मारा अंतरनी आश , तारा दर्शननी प्यास... चिंता० (२)

  मारूं चितडुं a चगडोळे , बचवा मारग प्रभुजीना खोले ,
  मारूं हैयुं निशदिन बोले , में तो माथुं मूक्युं तारा खोले ,
  आठ प्होर आनंद थाय , सेवक गुण तारा गाय... चिंता० (३)

  अेक दुखियारो तुजने पुकारे , अेनी व्हारे तुं केम न आवे ,
  सेवक रोई रोई दहाडा वितावे , तारो वियोग मुजने सतावे ,
  वाट कोने कहुं , क्यां जईने रहुं ... चिंता० (४)

  वामानंदन वंदन अवधारो , अश्वसेन कुळदिपक आयो ,
  ज्ञानविमल गुण तारा गावे , तारा चरणोमां शिश झुकावे ,
  मारा पुरा करजे कोड , मारी साथे पारस बोल... चिंता० (५)


 • कल्याणकारक दुःख निवारक , सकल सुख आवास रे ,
  संसार तारक मदन मारक , श्री शामळिया पास रे ,
  अश्वसेन नंदन भवि आनंदन , विश्वनंदन देव रे ,
  भवभीति भंजन कमठ गंजन , नमीजे नित्य मेव रे...