આજ નો દિવસ : વિક્રમ સંવત   ૨૦૭૪  ( નેમિસૂરિ સંવત  ૬૯ )  માગશર સુદ બીજી છઠ શનિવાર   Dt: 25-11-2017દોડતા તા ત્યારે લાગતું એવું, આપણા જેવો કોઈ સમર્થ નથી, સહેજ નવરા પડી જોયું ત્યારે, ખબર પડી, જે દોડ્યા તેનો કોઈ અર્થ નથી…Sambhavanath the third jain tirthankara of the present age born at sravasthi in the ikshvaku clan on the fourteenth day of the margshrsha shukla month. his father was king jitari raja of sarvasthi and mother was queen saina rani. before the birth of sambhavanath there was a devastating draught and the population was deprived even of a few drops of water in shravasti.

When sambhavanath came into the womb of queen sena devi, there were sufficient rains and abundant crop. one day when the king and queen were happily watching the lush green vegetation all around, the king said, “my dear! it seems that all this has been made possible (sambhav) due to the auspicious influence of the pious soul in your womb, so we shall call our son- sambhav.”

After a fourteen year period of spiritual practices, he attained omniscience. arhat sambhavnath gave his first discourse on the ephemeral nature of the mundane existence. for a long period he worked for the spread of religion. he got nirvana on the fifth day of the bright half of the month of chaitra. • सावत्थी नयरी धणी , श्री संभवनाथ ,
  जितारी नृप नंदनो , चलवे शिव साथ ... (1)
  सेना नंदन चंदने , पूजो नव अंगे ,
  चारशें धनुषनु देहमान , प्रणमो मन रंगे ... (2)
  सातलाख़ पूरव तणु अे , जिनवर उत्तम आय ,
  तुरग लांछन पद पड्ने , नमतां शिव सुख थाय ... (3)
1 Shri Adinath Bhagwan Tirth

 

 • Heaven before Birth : Uvarimagraiveka
 • Father : Jitari
 • Mother : Senamata
 • Birthplace : Savathi, Sravasti
 • Complexion : Golden
 • Symbol : Horse
 • Height : 400 Dhanusha
 • Age : 6,000,000 Purva
 • Diksha Tree : Prayala
 • Yaksha : Trimukha
 • Yakshini : Prajnapti
 • Place of Nirvana : Samet Shikhar
1 Shri Adinath Bhagwan Tirth

 

 • Chyavan : Fagan Sud 8
 • Janma : Magsar Sud 14
 • Diksha : Magasar Sud 15
 • Keval Gyan : Asho Vad 5
 • Moksha : Chaitra Sud 5


 • दरिशन तमारुं मीठुं मीठुं , दूरथी लागी रहुं ,
  सुखकर तमारुं ज्ञान मुजने , प्रेमथी भावी गयुं ,
  दुःखहर तमारुं चरण मुजने , आशरो आपी रहुं ,
  संभवप्रभु रत्नत्रयी तुज , आपजे साचुं कहुं...


 • मुने संभव जिन शुं प्रित , अविहड लागी रे ,
  कांई देखत प्रभु मुखचंद , भावठ भांगी रे .... (1)

  जिन सेना नंदन देव , दिलडे वासीयो रे ,
  प्रभु चरण नमे कर जोड , अनुभव रसीयो रे .... (2)

  तोरी धनुष्य चार प्रमाण , ऊँची काया रे ,
  मनमोहन कंचनवान लागी तोरी माया रे .... (3)

  प्रभु ब्रह्मचारी भगवान , नाम सुणावे रे ,
  पण मुगती वधु वशी मंत्र , पाठ भणावे रे .... (4)

  मुज रढ लागी मनमांहे , तुज गुण केरी रे ,
  नहीं तुज मुरतने तोल , सुरत भलेरी रे .... (5)

  जिन महेर करी भगवान , वान वदारो रे ,
  श्री सुमती विजयगुरु शिष्य दिलमां धारो रे .... (6)


 • संभव सुखदाता , जेह जगमां विख्याता ,
  षट जीवना त्राता , आपता सुखशाता ,
  माताने भ्रात्रा , केवळज्ञान ज्ञाता ,
  दुःख दोहग वार्ता , जास नामे पलाता ....