આજ નો દિવસ : વિક્રમ સંવત   ૨૦૭૪  ( નેમિસૂરિ સંવત  ૬૯ )  માગશર સુદ બીજી છઠ શનિવાર   Dt: 25-11-2017દોડતા તા ત્યારે લાગતું એવું, આપણા જેવો કોઈ સમર્થ નથી, સહેજ નવરા પડી જોયું ત્યારે, ખબર પડી, જે દોડ્યા તેનો કોઈ અર્થ નથી…

Tirthankara Shantinath was born to the king vishavsen and queen achiradevi of hastinapur. It is said that as soon as he entered the womb of his mother, diseases were cured, peace and happiness prevailed throughout the area. because of this, he came to be called santinath (peacemaker). When he was very young, he became an expert in the use of many weapons. These skills enabled him to become a chakarvarti (king of kings).

He enjoyed his kingdom and its riches for thousands of years. One day, however, he saw his own aging reflection in a mirror and realized that his body was not as young and beautiful as it used to be. Thus he came to know that all the riches and even man itself are not eternal. At that moment he was inspired to become an ascetic.

He became enlightened on the eleventh moonlit night of paush (feb-march). For many years, he went from city to city, spreading the message of peace, ahimsa (non-violence) and harmony. He achieved nirvana on the mountain of sammed shikhar (bihar). His symbol is a deer (mriga). He is considered a god to bestow peace and happiness. • शांतिकरण श्री शांतिनाथ , जेणे मारी नीवारी ,
  अचिरा कुखे उपनो , मृगलंछन धारी ... (१)

  गजपुर राजा विश्वसेन , कुल मुगट नगीनो ,
  चालीस धनुष प्रमाण देह , में साहीब कोनो ... (२)

  सोवन वर्ण तनु राजतो अे , वरस लाख जस आय ,
  मान विजय वाचक भणे , जिन नामे सुख थाय ... (३)

 

 • Heaven before Birth : Sarvarthasiddha
 • Father : Visvasena
 • Mother : Achira
 • Birthplace : Vinittanagari, Palitana
 • Complexion : Golden
 • Symbol : Antelope
 • Height : 40 Dhanusha
 • Age : 100,000 Common Years
 • Diksha Tree : Nandi
 • Yaksha : Garuda
 • Yakshini : Nirvani
 • Place of Nirvana : Hastinapuri

 

 • Chyavan : Shravan Vad 7
 • Janma : Vaishakh Vad 13
 • Diksha : Vaiskh Vad 14
 • Keval Gyan : Posh Sud 9
 • Moksha : Vaisakh Vad 13


 • स्वामी बन्या छो आप मारा , जीवनना शांति प्रभो !
  सेवक बने कंगाळ तो , समरथ कहुं शाने विभो !
  संसारना आ भ्रमणमां , बधी भूल जो मारी गणो ,
  ते वातनो स्वीकार थाये , नहि कदा मारा प्रभो...


 • Data


 • वंदो जिन शांति , जास सोवन कांति ,
  टाले भवभ्रांति , मोह मिथ्यात्व शांति ,
  द्रव्य भाव अरि पांति , तास करतां निकांति ,
  धरतां मन खांति , शोक संताप वांति ...