આજ નો દિવસ : વિક્રમ સંવત   ૨૦૭૪  ( નેમિસૂરિ સંવત  ૬૯ )  માગશર સુદ બીજી છઠ શનિવાર   Dt: 25-11-2017દોડતા તા ત્યારે લાગતું એવું, આપણા જેવો કોઈ સમર્થ નથી, સહેજ નવરા પડી જોયું ત્યારે, ખબર પડી, જે દોડ્યા તેનો કોઈ અર્થ નથી…

Bhagwan Shitalnath is famous as the tenth shrine of Jain religion. The birth of Lord Shitalnath was born with the birth of Magha Mas Krishna Parivar, Dwadashi, in the Visakhadar Nakshatra, the mother of Sunanda, the wife of King Dhridharath, king of Ikshvaku dynasty in Bhadrakapur. Their character was golden (golden) and the sign was 'Watts'.

When Lord Shitalnath was only in the womb, then Maharaj Dhradrath had a fever. His body was burning from heat. When all the treatments failed, then Maharaj was released from the fever by the mere touch of the Queen. Mahārāj considered it to be the effect of his future offspring. As a result, in describing the incident, Maharaj named his son 'Shitalnath'. • नंदा द्रढरथ नंदानो , शीतल शीतलनाथ ,
  राजा भद्दिलपुर तणो , चलवे शिवपुर साथ ...(1)

  लाख पूरवनुं आउखुं , नेवु धनुष प्रमाण ,
  काया माया टाळीने , लहा पंचम नाण ... (2)

  श्रीवत्स लंछन सुंदर अे , पद पद्मे रहे जास ,
  ते जिननी सेवा थकी , लाहीये लील विसास ... (3)

 

 • Heaven before Birth : Achyutadevaloka
 • Father : Dridharatha-raja
 • Mother : Nanda
 • Birthplace : Bhadrapura, Shikharji
 • Complexion : Golden
 • Symbol : Srivatsa
 • Height : 90 Dhanusha
 • Age : 100,000 Purva
 • Diksha Tree : Priyangu
 • Yaksha : Brahma and Asoka
 • Yakshini : Manavi
 • Place of Nirvana : Shikharji

 

 • Chyavan : Chaitra Vad 6
 • Janma : Posh Vad 12
 • Diksha : Posh Vad 13
 • Keval Gyan : Magasar Vad 14
 • Moksha : Chaitra Vad 2


 • शीतल तमारुं नाम मारा , ह्रदयमां ठंडक करे ,
  शीतल तमारुं काम करतां , मदननी पीडा हरे ,
  शीतल सुगंधी श्वास ताहरो , भ्रमर पण गुंजी फरे ,
  शीतल प्रभु दसमा जिनेश्वर , शीतलता आपो अरे ...


 • मुज मनडामां तुं वस्यो रे , ज्युं कुसुममां वास ,
  अळगो न जाय अेक घड़ी रे , सांभरे श्वासोश्वास ,
  तुम शुं रंग लाग्यो , रंग लाग्यो त्रिभुवननाथ.... तुजशुं ... (१)

  शीतलस्वामी जे दीने रे , दीठो तुम देदार ,
  ते दिनथी मन माहरुं रे , लाग्युं ताहरी लार.... तुजशुं ... (२)

  मधुकर चाहे मालती रे , चाहे चंद्र चकोर ,
  तिम मुजमन प्रभु ताहरी रे , लगन लागी अति जोर.... तुजशुं ... (३)

  भर्या सरोवर उमटे रे , नदियां नीर न माय ,
  तो पण याचे मेघकुं रे , जेम चातक जगमांय.... तुजशुं ... (४)

  तिम जगमां प्रभु तुम विना रे , मुज मन नावे कोय ,
  उदय वदे पद सेवना रे , देजो सन्मुख जोय.... तुजशुं ... (५)


 • शीतल जिन स्वामी , पुण्यथी सेव पामी ,
  प्रभु आतमरागी , सर्व परभाव वामी ,
  जे शिवगति गामी , शाश्वतानंद धामी ,
  भवि शिवसुख कामी , प्रणमीये शीश नामी ...