આજ નો દિવસ : વિક્રમ સંવત   ૨૦૭૪  ( નેમિસૂરિ સંવત  ૬૯ )  માગશર સુદ બીજી છઠ શનિવાર   Dt: 25-11-2017દોડતા તા ત્યારે લાગતું એવું, આપણા જેવો કોઈ સમર્થ નથી, સહેજ નવરા પડી જોયું ત્યારે, ખબર પડી, જે દોડ્યા તેનો કોઈ અર્થ નથી…

Bhagwan Shreyanshnath is famous as the eleventh pilgrim of Jainism. Shreyanshnathji was born in Phulgun mass of Krishna Pari of Krishna Parivar in Shravan Nakshatra in Lionpuri. The good fortune to become Lord's parents was received by Lord Vishnu Raja and wife Vishnu Devi of Ikshvaku dynasty. The character of his body was golden (golden) and symbol unicorn.

Shreyansnath ji was a recluse from the beginning. But according to the parents' parents, they also adopted household life and also played the role of majestic responsibility. During the reign of Shreyanshnath ji, prosperity flourished in the state. But soon he took his son as a successor.

By observing the change of seasons according to the Jain religion, God is resentful. On the 'Vimal Prabha' palanquin reached the park called Manohar and on the day of Falgun Shukla Ekadashi, thousands of kings were conferred. For two months Prabhu stayed in the role of a spiritual seeker. On the day of Magha Krishna Amavasya Lord Kavali became. Lord Shreyashnath on Nirvana on the summit peak on the third date of the Shravan Krishna Paksha. • श्री श्रेयांश अगीयारमां , विष्णु नृप ताय ,
  विष्णु माता जेहनी , अेंशी धनुषनी काय ... (१)

  वरस चोराशी लाखनुं , पाळयुं जेणे आय ,
  खडगी लंछन पद कजे , सिंहपुरीनो राय ... (२)

  राज्य तजी दीक्षा वरी अे , जिनवर उत्तम ज्ञान ,
  पाम्या तस पद पद्मने , नमतां अविचल थान ... (३)
1 Shri Adinath Bhagwan Tirth

 

 • Heaven before Birth : Achyutadevaloka
 • Father : Vishnuraja
 • Mother : Vishna
 • Birthplace : Simhapuri, Shikharji
 • Complexion : Golden
 • Symbol : Rhinocerous / Garuda
 • Height : 80 Dhanusha
 • Age : 8,400,000 Common Years
 • Diksha Tree : Tanduka
 • Yaksha : Yakshet
 • Yakshini : Manavi
 • Place of Nirvana : Shikharji

 

 • Chyavan : Vaisakh Vad 6
 • Janma : Maha Vad 12
 • Diksha : Maha Vad 13
 • Keval Gyan : Posh Vad Amaas
 • Moksha : Ashadh Vad 3


 • कल्याणकारी , दुःखदहारी , नयनमां करुणा वहे ,
  अेकीटसे निरख्या करुं , पण नजर तृप्ति न गृहे ,
  पावन सुधारस पान करवा , चित्त मारुं गहगहे ,
  श्रेयांश जिनवर चरणमां , स्थिरता हवे चित्तडुं चहे ...


 • तुमे बहु मैत्री रे साहीबा , माहरे तो मन अेक ,
  तुम विण बीजो रे नवि गमे ,अे मुजम्होटी रे टेक.... श्री श्रेयांस कृपा करो० (१)

  मन राखो तुम सवि तणां , पण किहां अेक मली जाओ ,
  ललचावो लख लोकने , साथी सहज न थाओ. .... श्री (२)

  राग भरे जन मन रहो , पण तिहुं काळ वैराग ,
  चित्त तुमारा रे समुद्रनो , कोई न पामे रे ताग. .... श्री (३)

  अेहवाशुं चित्त मेळव्युं , केळव्युं पहेलां न कांई ,
  सेवक निपट अबुझ छे , निर्वहशो तुमे सांई. .... श्री (४)

  निरागीसुं रे किम मिले , पण मळवाने अेकांत ,
  वाचक जश कहे मुज मिल्यो , भक्तिअे कामण तंत. .... श्री (५)


 • विष्णु जस मात , जेहना विष्णु तात ,
  प्रभुना अवदात , तीन भुवन में विख्यात ,
  सुरपति संघात , जास निकट आयात ,
  करी कर्मनो घात , पामीया मोक्ष सात ...