આજ નો દિવસ : વિક્રમ સંવત   ૨૦૭૪  ( નેમિસૂરિ સંવત  ૬૯ )  માગશર સુદ બીજી છઠ શનિવાર   Dt: 25-11-2017દોડતા તા ત્યારે લાગતું એવું, આપણા જેવો કોઈ સમર્થ નથી, સહેજ નવરા પડી જોયું ત્યારે, ખબર પડી, જે દોડ્યા તેનો કોઈ અર્થ નથી…

Bhagwan Suparshwanath was born in Varanasi, on twelfth day of the bright half of the month of Jaisthaya . His father name was Pratishthasen and mother name was Prithvi Devi .

After long span of life time, he took diksha on twelfth day of the bright half of the month of Jaisthaya along with 1000 other men’s.After 9 months of diksha and worldly life abandonment Lord Suparshwanath attained (kevalgyan) salvation on sixth day of the dark half of the month of Phalgun and constellation of vaishaka.

On seventh day of the dark half of the month of phalgun , Bhagwan Suparshwanath, along with other 500 saints was liberated and attained nirvana on sammet shikhar (mountain).

Bhagwan Suparshwanath lived for 20 lakh purv of which he spent 20 purvarg less of one lakh purv as an ascetics and 9 months of meditation and spiritual practices (sahdana/tap).

It is believed that Suparshwanath Prabhu was 200 measure of bow(at that time unit of measurement was bow i.e. bow of bow & arrow) in height. • श्री सुपार्श्व जिणंद पास , टाळ्यो भव फेरो ,
  पृथ्वी मात उरे जयो , ते नाथ हमेरो ... (१)

  प्रतिष्ठित सुत सुन्दर अे , वाणारसी राय ,
  वीश लाख पूरव तणुं , प्रभुजीनुं आय ... (२)

  धनुष बसें जिन देहडीअे , स्वस्तिक लंछन सार ,
  पद पद्मे जस राजतो , तार तार भव तार ... (३)

 

 • Heaven before Birth : Madhyamagraiveka
 • Father : Pratishtharaja
 • Mother : Prithvi
 • Birthplace : Kausambi, Samet Shikhar
 • Complexion : Emerald
 • Symbol : Swastika
 • Height : 200 Dhanusha
 • Age : 2,000,000 Purva
 • Diksha Tree : Sirisha
 • Yaksha : Matanga and Santa
 • Yakshini : Varanandi and Kali
 • Place of Nirvana : Shikharji

 

 • Chyavan : Shravan Vad 8
 • Janma : Jeth Sud 12
 • Diksha : Jeth Sud 13
 • Keval Gyan : Maha Vad 6
 • Moksha : Maha Vad 7


 • अंतरतणा आराध्यामां , तुं देवनो पण देव छे ,
  वंदन करुं शत कोटि कोटि , प्राणनो पण प्राण छे ,
  सर्वस्व छो मारा जीवनमां , ओ विभु साचे कहुं ,
  करुणा करी मने तारजे , सुपार्श्व जिनवरने ग्रहुं ...


 • मुज मन भ्रमरे प्रभु गुण फुलडे , रमण करे दिनरात रे ,
  सुणजो स्वामी सुपार्श्व सोहामणा , कर जोडी कहुं वात रे ... (१)

  जीव प्रमादी कर्म तणे वश ,तो किम थाये मलवुं रे ... (२)

  लाख चोराशी जीवयोनिमांहे , भव - अटवि गति चार रे ,
  काल अनादि भमत थका पण , किमही न आव्यो पार रे ... (३)

  मार्ग बतावो स्वामी मोरा , जिम आवुं तुम पास ,
  लाज वधारो सेवक जाणी , दर्शन दो जिनराज ... (४)

  मूरति तारी रूपे रूडी , अनुभव पद दातार ,
  नित्य लाभ प्रभु प्रेमे विनवे , तुमथी लहुं शिवसुख सार ... (५)


 • सुपास जिन वाणी ,सांभळे जेह प्राणी ,
  ह्रदय पहोंचाणी , ते तर्या भव्य प्राणी ,
  पांत्रीश गुणखाणी , सूत्रमां जे गूंथाणी ,
  षट् द्रव्यशुं जाणी , कर्म पीले ज्युं घाणी ...