આજ નો દિવસ : વિક્રમ સંવત   ૨૦૭૪  ( નેમિસૂરિ સંવત  ૬૯ )  માગશર સુદ બીજી છઠ શનિવાર   Dt: 25-11-2017દોડતા તા ત્યારે લાગતું એવું, આપણા જેવો કોઈ સમર્થ નથી, સહેજ નવરા પડી જોયું ત્યારે, ખબર પડી, જે દોડ્યા તેનો કોઈ અર્થ નથી…

Lord Vasupjyannath is the twelfth Tirthankar of Jainism. Lord Vasupujya was born in Champapuri in Chandbasi, in the Satabhusha nakshatra, from the womb of Jaya Devi, wife of Vasupujya, the great king of Ikshvaku dynasty in Champapuri. The character of his body was red and the mark was buffalo.

Lord Vasupujya was reincarnation since birth, so he did not accept marriage proposals. Denied the throne, lived a simple life. Lord Vasupajyannath ji entered Phalgya to Falgun Krishna Amavasya. Magh Shukla II received 'Kewali' title by one month's seminal spiritual practice. On the day of Bhadrapad Shukla Chaturdasi in Manohar Garden, there was salvation for Lord Vasupujaynath ji with the help of the Moon.

Lord Vasupujyannath ji was cynical of violence. He believed that sacrificing many silent animals for their selfish interests is an ignorant and cruel act. This should be a restriction. God is not pleased with this violent act, because God is pleased with the flow of love, not by blood flow. • वासव वंदित वासुपूज्य , चंपापुरी ठाम ,
  वासुपूज्य कुल चंद्रमा , माता जया नाम ... (१)

  महिष लंछन जिन बारमा , सितेर धनुष प्रमाण ,
  काया आयु वरस वली , बहोंतेर लाख प्रमाण ... (२)

  संघ चतुर्विध थापीने , जिन उत्तम महाराय ,
  तस मुख पद्म वचन सुणी , परमानंदी ... (३)

 

 • Heaven before Birth : Pranatadevaloka
 • Father : Vasupujya
 • Mother : Jaya
 • Birthplace : Champapuri, Shikharji
 • Complexion : Ruddy
 • Symbol : Female Buffalo
 • Height : 70 Dhanusha
 • Age : 7,200,000 Common Years
 • Diksha Tree : Patala
 • Yaksha : Kumara
 • Yakshini : Chanda or Gandhari
 • Place of Nirvana : Samed Shikharji

 

 • Chyavan : Jeth Sud 9
 • Janma : Maha Vad 14
 • Diksha : Maha Vad Amaas
 • Keval Gyan : Maha Sud 2
 • Moksha : Asadh Sud 14


 • उपकार ते कीधा घणा , वासुपूज्य स्वामी बारमा ,
  वाळी शकुं नहीं अल्प ऋण , तोये उभो छुं द्वारमां ,
  भक्ति करुं , पुजा करुं , आ जीवनमां उद्धारमां ,
  तारा विना बीजो नथी , मारे प्रभु संसारमां ...


 • वासुपूज्य विलासी ,चंपाना वासी , पूरो अमारी आश ,
  करुं पूजा हुं खासी , केसर घासी , पुष्प सुवासी , पूरो अमारी आश....

  चैत्यवंदन करुं चित्तथी प्रभुजी , गाउं गीत रसाल ,
  अेम पूजा करी विनंती करुं छुं , आपो मोक्ष विशाल....

  दीओ कर्मने फांसी ,काढो कुवासी ,
  जेम जाय नासी , पूरो अमारी आश ... वासु०

  आ संसार घोर महोदधिथी , काढो अमने बहार ,
  स्वार्थना सहु कोई सगा छे , मात पिता परिवार ,

  बाळ मित्र उल्लासी , विजय विलासी ,
  अरजी खासी पूरो अमारी आश ... वासु०


 • विश्वना उपगारी , धर्मना आदिकारी ,
  धर्मना दातारी , काम क्रोधादि हारी ,
  तार्या नर नारी , दुःख दोहग वारी ,
  वासुपूज्य निहारी , जाउं हुं नित्य वारी ...