આજ નો દિવસ : વિક્રમ સંવત   ૨૦૭૪  ( નેમિસૂરિ સંવત  ૬૯ )  માગશર સુદ બીજી છઠ શનિવાર   Dt: 25-11-2017દોડતા તા ત્યારે લાગતું એવું, આપણા જેવો કોઈ સમર્થ નથી, સહેજ નવરા પડી જોયું ત્યારે, ખબર પડી, જે દોડ્યા તેનો કોઈ અર્થ નથી…

Bhagwan Vimalnath ji is the thirteenth tirthankara of Jain religion. The birth of Lord Vimalnath ji was performed in Kampilya in the Bhadrapad nakshatra, the third part of the Magh mass of the Shukla party. Vimalnath ji's body color was golden (golden) and the mark was a pseudo.

According to the chronological order, Lord Vimalnath also took over the responsibility of the post of Rajpath. Under the jamun tree under the jamun tree, in meditation, after being meditated for three years, Lord Shiva became Kavali on the day of Magha Shukla. In the end, after going to the summit peak, one month's eclipsing Yoga, with eight thousand six hundred Munis, received Nirvana on the day of Ashadh Krishna Ashtami. • कंपिलपुर विमल प्रभु , श्यामा मात मल्हार ,
  कृतवर्मा नृप कुल नभे , उगमियो दिनकार ... (१)

  लंछन राजे वराहनुं , साठ धनुषनी काय ,
  साठ लाख वरस तणुं , आयु सुखदाय ... (२)

  विमल विमल पोते थया अे , सेवक विमल करेह ,
  तुज पद पद्म विमत प्रति , सेवुं धरी ससनेह ... (३)

 

 • Heaven before Birth : Mahasaradevaloka
 • Father : Kritavarmaraja
 • Mother : Syama
 • Birthplace : Kampilyapura, Shikharji
 • Complexion : Golden
 • Symbol : Boar
 • Height : 60 Dhanusha
 • Age : 6,000,000 Common Years
 • Diksha Tree : Jambu
 • Yaksha : Shanmukha
 • Yakshini : Vidita
 • Place of Nirvana : Shikharji

 

 • Chyavan : Vaisakh Sud 12
 • Janma : Maha Sud 3
 • Diksha : Maha Sud 4
 • Keval Gyan : Posh Sud 6
 • Moksha : Jeth Vad 7


 • वीतराग तारा दरिशने , मन मारूं निशदिन झंखतुं ,
  विमल स्वरुप छे आपनुं , जे पामवा चित्त दोडवुं ,
  पण नाथ मारा जीवनना , बेहाल जोवा आव - तुं ,
  जोतां थकां करुणा करीश , निश्चे विमलपद आपतुं ...


 • सेवो भविया विमल जिनेश्वर , दुहला सज्जन संगाजी ,
  अेहवा प्रभुनुं दारीशन लेवुं , ते आळसमांही गंगाजी.... (१)

  अवसर पामी आळस करशे , ते मुरखमां पहेलोजी ,
  भूखयाने जेम घेबर देतां , हाथ न मांडे घेलोजी.... सेवो०(२)

  भव अनंतमा दारीशन दिठुं ,प्रभु अेहवा देखाडेजी ,
  विकट ग्रंथी जे पोळ पोळीयो , कर्म विवर उघाडेजी.... सेवो०(३)

  तत्व प्रितीकर पाणी पाये , विमला लोके आंजीजी ,
  लोयण गुरु परमात्र दिये तव , भ्रम नाखे सवि भांजीजी.... सेवो०(४)

  भ्रम भांग्यो तव प्रभुशुं प्रेम , वात करुं मन खोलीजी ,
  सरल तणे जे हैडे आवे , तेह जणावे बोलीजी.... सेवो०(५)

  नयविजय विबुध पयसेवक , वाचक जस कहे साचुंजी ,
  कोडी कपट जो कोई दिखावे , तोय प्रभु विण नवी राचुंजी.... सेवो०(६)


 • विमल जिन जुहारो , पाप संताप वारो ,
  श्यामांबा मल्हारो , विश्वकीर्ति विस्तारो ,
  योजन विस्तारो , जास वाणी प्रसारो ,
  गुणगुण आधारो , पुण्यना अे प्रकारो ...