આજ નો દિવસ : વિક્રમ સંવત   ૨૦૭૪  ( નેમિસૂરિ સંવત  ૬૯ )  માગશર સુદ બીજી છઠ શનિવાર   Dt: 25-11-2017દોડતા તા ત્યારે લાગતું એવું, આપણા જેવો કોઈ સમર્થ નથી, સહેજ નવરા પડી જોયું ત્યારે, ખબર પડી, જે દોડ્યા તેનો કોઈ અર્થ નથી…

Navkarsi-Porsi-Sadhporsi-Purimaddh-Avaddh Pachakhan in English
Uggae Sure, Namukkaara-Sahiam, Porisim, Saaddhaporisim, Sure, Uggae, Purimaddha, Avaddha, Mutthisahiam, Pachchakkhaai (Pachchakkhaami), Chauviham Pi, Aahaaram, Asanam, Paanam, Khaaimam, Saaimam, Annathanaabhogenam, Sahasaagaarenam, Pachchhanakaalenam, Disaamohenam, Saahuvayanenam, Mahattaraagaarenam, Savvasamaahivattiyaa-Gaarenam, Vosirai (Vosiraami).
हिन्दी में नवकारशी-पोरिसि-साड्ढपोरिसि-पुरिमड्ढ-अवड्ढ पच्चक्खाण
उग्गए सूरे, नमुक्कार-सहिअं, पोरिसिं, साड्ढपोरिसिं, सूरे उग्गए पुरिमड्ढ, अवड्ढ मुट्ठिसहिअं, पच्चक्खाइ (पच्चक्खामि); चउव्विहं पि आहारं, असणं, पाणं, खाइमं, साइमं, अन्नत्थणाभोगेणं, सहसागारेणं, पच्छन्नकालेणं, दिसामोहेणं, साहुवयणेणं, महत्तरागारेणं, सव्वसमाहि-वत्तियागारेणं वोसिरई (वोसिरामि).
ગુજરાતીમાં નવકારશી-પોરિસિ-સાડ્ઢપોરિસિ-પુરિમડ્ઢ-અવડ્ઢ પચ્ચક્ ખાણ
ઉગ્ગએ સૂરે, નમુક્કાર-સહિઅં, પોરિસિં, સાડ્ઢપોરિસિં, સૂરે ઉગ્ગએ પુરિમડ્ઢ, અવડ્ઢ મુટ્ઠિસહિઅં, પચ્ચક્ખાઇ (પચ્ચક્ખામિ); ચઉવ્વિહં પિ આહારં, અસણં, પાણં, ખાઇમં, સાઇમં, અન્નત્થણાભોગેણં, સહસાગારેણં, પચ્છન્નકાલેણં, દિસામોહેણં, સાહુવયણેણં, મહત્તરાગારેણં, સવ્વસમાહિ-વત્તિયાગારેણં વોસિરઈ (વોસિરામિ).
Details:-

1. Navkarsi : Don’t eat or drink anything untill 48 minutes after the sunrise, then sit at one place , fold your hand(Muththi vaalavi or handful), recite Navkar 3 times and then take food or water. By doing navkarsi one day, a person can shed karmas equivalent to 100 years of torture in hell – i.e. karma nirjara.

2. Porsi : Don’t eat or drink anything untill One Prahar time after the sunrise, then sit at one place , fold your hand(Muththi vaalavi or handful), recite Navkar 3 times and then take food or water. By doing Porsi one day, a person can shed karmas equivalent to 1,000 years of hell life – i.e. karma nirjara.

3. Sadhporsi : Don’t eat or drink anything untill 1.5 Prahar time after the sunrise, then sit at one place , fold your hand(Muththi vaalavi or handful), recite Navkar 3 times and then take food or water. By doing Porsi one day, a person can shed karmas equivalent to 10,000 years of hell life – i.e. karma nirjara.

4. Purimaddha : Don’t eat or drink anything untill Two Prahars time after the sunrise, then sit at one place , fold your hand(Muththi vaalavi or handful), recite Navkar 3 times and then take food or water. By doing Porsi one day, a person can shed karmas equivalent to 100,000 years of hell life – i.e. karma nirjara.

5. Avadhha : Don’t eat or drink anything untill Three Prahar time after the sunrise, then sit at one place , fold your hand(Muththi vaalavi or handful), recite Navkar 3 times and then take food or water.

6. Prahar : Take total daytime(i.e. If sunrise is at 6:45 am and sunset is at 7:15 pm then whole daytime is 12:30 hours), divide it by four then it will give one prahar time.

One Prahar = Total daytime/4 i.e. if daytime is 12 hours and 30 minutes then One Prahar = (12:30)/4 = 3:07:30 (3 Hours 7 Minutes 30 Seconds)