આજ નો દિવસ : વિક્રમ સંવત   ૨૦૭૪  ( નેમિસૂરિ સંવત  ૬૯ )  માગશર સુદ બીજી છઠ શનિવાર   Dt: 25-11-2017દોડતા તા ત્યારે લાગતું એવું, આપણા જેવો કોઈ સમર્થ નથી, સહેજ નવરા પડી જોયું ત્યારે, ખબર પડી, જે દોડ્યા તેનો કોઈ અર્થ નથી…

Chauvihar Upvas Pachakhan in English
Sure, Uggae, Abbhattattham, Pachchakkhaai (Pachchakkhaami), Chauviham Pi Aahaaram, Asanam, Paanam, Khaaimam, Saaimam, Annatthanaabhogenam, Sahasaagaarenam, Paaritthaavaniyaagaarenam, Mahattaraagarenam, Savvasamaahivattiyaa-Gaarenam, Vosirai (Vosiraami).
हिन्दी में चउविहार उपवास पच्चक्खाण
सूरे उग्गए अब्भत्तट्ठं पच्चक् खाइ (पच्चक् खामि); चउव्विहं पि आहारं, असणं, पाणं, खाइमं, साइमं, अन्नत्थणाभोगेणं, सहसागारेणं, पारिट्ठावणियागारेणं, महत्तरागारेणं, सव्वसमाहि-वत्तियागारेणं, वोसिरई (वोसिरामि).
ગુજરાતીમાં ચઉવિહાર ઉપવાસ પચ્ચક્ ખાણ
સૂરે ઉગ્ગએ અબ્ભત્તટ્ઠં પચ્ચક્ ખાઇ (પચ્ચક્ ખામિ); ચઉવ્વિહં પિ આહારં, અસણં, પાણં, ખાઇમં, સાઇમં, અન્નત્થણાભોગેણં, સહસાગારેણં, પારિટ્ઠાવણિયાગારેણં, મહત્તરાગારેણં, સવ્વસમાહિ-વત્તિયાગારેણં, વોસિરઈ (વોસિરામિ).
Details:-

1.Chauvihar Upvas : In Chauvihar Upvas, Don't eat or drink anything. Dont drink even Boiled water too.