આજ નો દિવસ : વિક્રમ સંવત   ૨૦૭૩  ( નેમિસૂરિ સંવત  ૬૮ )  શ્રાવણ વદ અગિયારશ શુક્રવાર   Dt: 18-08-2017મરનારની ચિતા પર ચાહનાર કોઈ ચડતું નથી, કહે છે હું મરી જઈશ પાછળથી કોઈ મરતું નથી, બળતા જોઈ એના દેહને એની આગમાં કોઈ પડતું નથી, અરે આગમાં તો શું એની રાખને કોઈ અડતું નથી…

1 Shri Adinath Bhagwan Tirth
Father : Nabhi-raja Mother : Maru-Devi Birth Place : Ayodhya
This land is fortunate enough to witness three sacred event of acquirement of absolute knowledge on part of Shri Ajitnath Bhagavan, Shri Abhinandana Bhagavan, Shri Sumatinath Bhagavan and also Shri Anantanath Bhagavan. Just the same way, it was this land that gave to the world the way of Social, Political and worldy orders. The first Chakravati of the Bharatakshetra, Shri Bharata-deva made this city of Ayodhya the centre of his vast empire.

 

That which sublimates is TIRTH (Place of pilgrimage). One who promotes Tirth is TIRTHANKARAS. Shatrunjaya Tirtha, situated at a distance of 48 kms from Bhavnagar and 29 kms from Sihor in Saurashtra, is generally looked upon as a Tirtha of all times. The first ever Tirthankara of Jains dharma and the for most of persons to give rise to human civilization, Shri Rishabhadeva Bhagavan visited this sacred place ninety nine times. All the twenty three Tirthankaras, except Shri Neminath Bhagavan, delivered to all humanity the auspicious, message of Jaina dharma. Being a great city of temples, Shatrunjaya Tirtha is Siddhakshetra of all times as defined and approved by the Agamas. The central figure in this complex is Shri Adishvara Bhagavan with his white and pure complexion, seated on a lotus-shaped SEAT.

The mountain consists of a height of 1640 feet and the expanse of the castle over it is spread over twenty acres. It has nine hill-tops and consists of 108 large temples and 872 small shrines, with some 7000 images of Shri Jina. In the whole world, you will not come across such a vast number of images, all at one place, or, just at one place and this height ; temples ; consisting of such lovely architecture in such a vast number.

 

SR. NO:
TIRTHANKAR CHYAVAN JANMA DIKSHA KEVAL GYAN MOKSHA
1 Shri Aadinath Jeth Vad 4 Fagan Vad 8 Fagan Vad 8 Maha Vad 11 Posh Vad 13

 

Mahudi google map