આજ નો દિવસ : વિક્રમ સંવત   ૨૦૭૩  ( નેમિસૂરિ સંવત  ૬૮ )  ભાદરવો સુદ બીજ બુધવાર   Dt: 23-08-2017તલવાર કી કિંમત મ્યાન સે નહિ ધાર સે હોતી હૈ, કપડો કી કિંમત રંગ સે નહિ તાર સે હોતી હૈ, કહી ભી દેખો મહત્વ મૂલકા હોતા હૈ છીલકે કા નહિ, આદમી કી કિંમત પૈસે સે નહિ સદાચાર સે હોતી હૈ…

                                                          શ્રીઆનંદવિમલસૂરીશ્વરજી

આજથીચારસોવર્ષપૂર્વેઆપૃથ્વીનેપવિત્રઉપદેશથીપાવનકરનાર, શત્રુંજયતીર્થનાછેલ્લાઉદ્ધારક, સાધુસમાજનોક્રિયોદ્ધારકરનારઅનેવિશીર્ણથતાજૈનપ્રભાવનેપુનઃપ્રકાશમયબનાવનારપ્રાતઃસ્મરણીયશ્રીઆનંદવિમલસૂરીજીજૈનઇતિહાસનીએકઉજજવલર્કીિતરૂપહતા.

તેઓશ્રીનોજન્મઇડરનગરમાંવિ.સં. ૧પ૪૭માંવીશાઓસવાલગોત્રમાંથયોહતો. તેઓશ્રીનાપિતાનુંનામમેઘાજીઅનેમાતાનુંનામમાણેકહતું. તેમનુંનામવાઘજીહતું. અતિશ્રદ્ધાવંતમાતા-પિતાનાપુત્રવાઘજીકુંવરનેનાનપણથીજવૈરાગ્યભાવનાજન્મીહતી. તેવામાંતપગચ્છાધિપતિશ્રીમદ્હેમવિમલસૂરીશ્વરજીમહારાજનોસુયોગપ્રાપ્તથયો. તેમણેબાળકવાઘજીમાંકોઈઅજબઅદૃશ્યશક્તિનિહાળીઅનેઆશાસનસ્તંભથશે, એમભવિષ્યવાણીભાખીતેમનામાતા-પિતાનેસમજાવીવાઘજીકુંવરનેવિ.સં. ૧પપરમાંદીક્ષાઆપીઅનેઅમૃતમેરુનામરાખ્યું.

અમૃતમેરુનુંતેજજોતજોતામાંઝળહળીઉઠ્યું. છદર્શનનાજ્ઞાતાઅનેસિદ્ધાંતપારગામીથતાંગુરુશ્રીએતેમનેલાલપુરમાંસં.૧પ૬૮માંઉપાધ્યાયપદઆપ્યુંઅનેબેવર્ષબાદમહોત્સવપૂર્વકતેમનેઆચાર્યપદઆપીજૈનાચાર્યશ્રીઆનંદવિમલસૂરીજી  તરીકેજાહેરકર્યા. તેઓશ્રીપ૬મીપાટેબિરાજયા.

વિ.સં. ૧ર૦૦માંતપગચ્છનાઉદ્ધારપછીઆત્રણસોવર્ષમાંસાધુસંસ્થામાંઅતિશિથિલાચારપ્રવેશકરીગયોહતો. પૂ. ગુરુદેવનીઆજ્ઞામેળવીશ્રીઆનંદવિમલસૂરીજીએપ૦૦સાધુઓનેલઈસં.૧પ૮રમાંચાણસ્માપાસેઆવેલાવડાવલીગામમાંક્રિયોદ્ધારકર્યો. આપછીગુરુવર્યેતેઓશ્રીનેસં.૧પ૮૩માંગચ્છનાયકપદેસ્થાપનકર્યા. સં.૧પ૮૪માંઆચાર્યદેવશ્રીહેમવિમલસૂરીશ્વરજીકાલધર્મપામ્યા.

આપછીતેઓશ્રીમાળવામાંગયા. અહીંમાણેકચંદ્રનામનોશ્રાવકતેમનોપરમભક્તબન્યો. એકવેળાશત્રુંજયમહાત્મ્યસાંભળીતેયાત્રાકરવાચાલ્યો. અનેદર્શનકર્યાવગરઅન્નપાણીનલેવાનીપ્રતિજ્ઞાકરી. સાતમેદહાડેસિદ્ધપુરપાસેમગરવાડામાંભિલ્લલોકોએહુમલોકર્યોઅનેઆમાંતેઓશત્રુંજયનાધ્યાનમાંમૃત્યુપામ્યા. અહીંથીમણિભદ્રવીરનીઉત્પત્તિથઈ. આશાસનરક્ષકવીરનેતેમણેદરેકમંદિરઅનેઉપાશ્રયમાંસ્થાપનકર્યા. અનેતપગચ્છશાસનનારક્ષકબનાવ્યા.

સૂરિજીએમાળવા, મેવાડ, મરુધર, ગુર્જર, ખંભાત, સોરઠ, કન્હમ, દમણ, મેદપાટવગેરેદેશમાંવિહારકરીસદ્ધર્મનીપ્રરૂપણાકરી, અનેકકુતીર્થીઓનેહરાવ્યાઅને૬૪કુમતીઓનોપરાજયકરી૬૪જિનપ્રાસાદોઉઘડાવ્યાતેમજવિ.સં. ૧પ૮૭માંશત્રુંજયગિરિપરપધારતાં. તેનીજીર્ણઅવસ્થાનિહાળીતેવખતેયાત્રાકરવાઆવેલચિત્તોડગઢનારહેવાસીઓસવાલકુલના બારૂણાકુટુંબનાદોશીકર્માશાને ઉપદેશઆપ્યો, નેતેમનીપાસેછેલ્લાઉદ્ધારકરાવ્યો.

તેઓશ્રીએજીવનમાંખૂબજઉગ્રતપશ્ચર્યાકરીહતી. તેઓનીઆજ્ઞાનીચે૧૮૦૦સાધુઓવિચરતાહતા, અનેતેઓએપ૦૦સાધુઓનેદીક્ષિતકર્યાહતા. આપછીવિહારકરતાતેઓશ્રીઅમદાવાદઆવ્યા. તેમનેલાગ્યુંકેમારોઅંતિમસમયનજીકછે, એટલેઅનશનધારણકર્યું.આપ્રમાણે નવમેઉપવાસેઅમદાવાદમાંઆવેલનિજામપુરામાંવિ.સં૧પ૯૬નાચૈત્રસુધી૭નાપ્રભાતસમયેતેઓસ્વર્ગધામસિધાવ્યા.

તેમનોનશ્વરદેહચાલ્યોગયો, પણતેમનીઅક્ષયર્કીિતદશેદિશાનેઅજવાળીરહીછે. આજેએપ્રકાશમાંઅનેકભાવિઓપોતાનુંકલ્યાણસાધીરહ્યાછે. ચિરંજીવ એ યશોદેહર્ને પ્રત્યેકયુગનીવંદનાહજો.

                                                        શ્રીહીરવિજયસૂરિજી

અહિંસાના  ઇતિહાસમાં,ભારતનાઇતિહાસમાંઅનેજૈનશ્રમણતાનાઇતિહાસમાંજેઓનુંનામસોનેરીશાહીથીલખાયછે, જેમનાપવિત્રસ્મરણનેહજારોમાનવીઓઅભિવાદનઆપેછે અનેજેમનોચિરંજીવઅક્ષરદેહઆજેપણતેટલીજઉન્નતરીતેહૈયાતછે, એશ્રીહીરવિજયસૂરીશ્વરજીજગતનીમહામૂલીવ્યક્તિઓમાંનાએકહતા. સૈકાઓબાદપ્રગટતાપુણ્યશ્લોકવ્યક્તિમાનાએકઅજોડપુણ્યપ્રભાવકહતા.

તેઓશ્રીનોજન્મસં. ૧પ૮૩માંપાલનપુરમાંથયોહતો. પિતાનું નામ કુરાશાહ ઓસવાલઅનેમાતાનુંનામનાથીબાઈહતું. હીરોતેમનુંસંસારીનામ, તેરવર્ષનીવયેમાતા-પિતાનોસ્વર્ગવાસથયો.હીરોપાટણપોતાનીબેનનેત્યાંગયોઅહીંતપાગચ્છનાશ્રીવિજયદાનસૂરિનાઉપદેશેતેનેસં. ૧પ૯૬માંદીક્ષાલેવરાવી. આપછીવિદ્યાભ્યાસકરીપ્રચંડવિદ્વતાપ્રાપ્તકરી. આવિદ્વતાથીઆકર્ષાઇતેમનાગુરુશ્રીએસં. ૧૬૦૭માંપંડિતપદઆપ્યું. સં. ૧૬૦૮માંવાંચકઉપાધ્યાયપદઆપ્યું. સં. ૧૬૧૦માંઆચાર્યપદઆપીશ્રીહીરવિજયસૂરિનામઆપ્યુંસં. ૧૬રરમાંગુરુશ્રીનોસ્વર્ગવાસથતાતેઓશ્રીતપગચ્છાધિપતિથયા.

નિષ્પાપમાર્ગનીપ્રરૂપણાકરનારતરીકેસમ્રાટઅકબરેતેઓશ્રીનેઆમંત્રણઆપ્યુંનેતેતેમનોભક્તબન્યો. બાદશાહનીત્રીજીઆંખજેવાશેખઅબુલફજલેપણતેઓશ્રીસાથેઅપૂર્વપરિચયસાધ્યો. સૂરિજીએઅમારી, જૈનતત્ત્વપ્રચારઅનેપ્રામાણિકન્યાયમાટેઅપૂર્વપ્રયાસકર્યો. સમ્રાટઅકબરેતેમનીસાધુતાથીઅંજાઈવિ.સં. ૧૬૪૦માંજગદ્ગુરુનુંપદઆપ્યું.

આપછી સંપૂર્ણજીવન  ધર્મપ્રચાર માટેવ્યતીતકરી, સમ્રાટઅકબરનેપ્રતિબોધી, તેદ્વારાઅનેકપુણ્યકાર્યોકરીસૂરિજીવિ.સં. ૧૬પરમાંસ્વર્ગધામસીધાવ્યા.

 

                                                              શ્રીમણિવિજયજીદાદા

દાદાનાનામથીસુપ્રસિદ્ધ, આજના૬૮૦જેટલાસંવેગીસાધુઓમાંથી૩પ૦જેટલાસાધુઓનાઆદ્યજનકઅનેજૈનસમાજનાઅનેકપ્રખરપ્રતાપીસૂરિવરોતથામુનિવરોનાગુરુવર્યશ્રીમણિવિજયજીદાદાસંવેગીસાધુતાનાઈતિહાસનાઆદ્યપ્રણેતાછે.

તેઓશ્રીનોજન્મભોયણીતીર્થપાસેઅઘારગામમાંવીશાશ્રીમાળીજ્ઞાતિનાજીવનદાસશેઠનેરગુલાબબાઈનીકુંખેવિ.સં. ૧૮પરનાભાદરવામહિનાનાશુકલપક્ષમાંથયોહતો. તેમનુંસંસારીનામમોતીચંદહતું. મોતીચંદવ્યવહારિકજ્ઞાનપ્રાપ્તકર્યાપછીપિતાનાધંધામાંજોડાયા. આવેળાપિતાશ્રીકામધંધાનાઅંગેખેડાજિલ્લાનાપેટલીગામમાંઆવીનેરહ્યા.

એકવેળાતેઓસંવેગીસાધુશિરોમણીશ્રીર્કીિતવિજયજીમહારાજનાપરિચયમાંઆવ્યાનેઅપૂર્વધર્મપ્રતિથઈમુનિજીએમોતીચંદનેપરીક્ષામાટેથોડોસમયપોતાનીપાસેરાખીપાલીગામમાંદીક્ષાઆપીમણિવિજયજીનામરાખ્યું. ગુરુમહારાજનીઅપૂર્વશ્રદ્ધાથીસેવાકરતામણિવિજયજીખૂબતપશ્ચર્યાકરતા. માસ-બેમાસનાંઉપવાસ, આયંબિલચાલુજહોય. લગભગએકાશનતોનિયમિતતેઠામચોવિહારકરે! જીવનનેઆંતરઅનેબાહ્યતપશ્ચર્યાથીનિર્મળબનાવ્યું. આનિર્મળતાથીઆકર્ષાઈઅનેકપ્રતાપીજીવોતેમનાશિષ્યબન્યા.

વિ.સં૧૯રરનાજેઠસુદ-૧૩નાદિવસેતેમનેપન્યાસપદઆપ્યુંનેશાસનનીઅપૂર્વસેવાકરીતેઓશ્રીરાજનગરખાતેવિ.સં૧૯૩પનાઆસોસુદ-૮નાદિવસેસ્વર્ગવાસીથયા.જૈનસમાજનોશ્રવણવર્ગનોપ્રતાપીઇતિહાસએપુણ્યપુરુષનેઆભારીહોવાથીપ્રત્યેકજૈનબચ્ચોતેમનેરોજઅભિવંદેછે.

શ્રીબુદ્ધિવિજયજીમહારાજ(શ્રીબુટેરાયજીમહારાજ

આજની  સંવેગીસાધુતાનાઆદિપ્રચારક, સત્યવીરશ્રીબુટેરાયજીમહારાજનોજન્મઇ.સ૧૮૬૩માંપંજાબમાંલુધિયાણાનજીક દુલવા ગામમાંથયોહતો. તેમનાપિતાનુંનામટેકસિંહઅનેમાતાનુંનામકર્માદેહતું. અડગધર્મવીરતામાટેપંકાયેલશીખકોમમાંજન્મેલઆબાળકનુંનામબટેલસિંહહતું.

ભારતમાંરાજક્રાંતિનોભડકોથઈનેબુઝાઈગયોહતોપણધર્મક્રાંતિજનબીબધેવવાઈગયાહતાં. બટેલસિંહનેનાનપણથીધર્મતરફઆકર્ષણહતુંઅનેએકદિવસમાતાનાંઆંસુઓવચ્ચેતેમણેસાધુથવામાટેગૃહત્યાગકર્યો. બટેલસિંહેગુરુમાટેઠેરઠેરભટકીસન્યાસી. બાવાનેઅવધૂતોનોપરિચયસાધ્યો. પણતેમાંનિષ્ફળતામળી. નિરાશથઈતેપાછાફર્યા.

પંજાબમાંઆવેળાયતિઓનુંઅનેસ્થાનકવાસીસાધુઓનુંપરિબળહતુંપણયતિવર્ગકંચનઅનેકામિનીનોલોભીથતોજતોહોવાથીસ્થા. સાધુઓતરફલોકોનીભક્તિજામતીહતી. બટેલસિંહનેપણએઆકર્ષણથયુંનેસં.૧૮૮૮માંપચીસવર્ષનીતરૂણવયેસ્થા. દીક્ષાલીધી. નામબુટેરાયજીરાખ્યું. સત્યનીશોધમાટેનીકળેલાબુટેરાયજીએજિનાગમઅનેજિનવાણીનોઅભ્યાસકર્યોપણએમાંથીતેમનેનવાજજ્ઞાનનીપ્રાપ્તિથઈ. તેમનેલાગ્યુંકેઅમારુંવર્તનજિનાગમમુજબનથી. આચોવીસે    કલાકમુહપત્તિબાંધવીતેઅનેર્મૂિતપૂજાનોવિરોધશાસ્ત્રીયનથીબસ, અહીંથીતેઓનુંમંથનશરૂથયું. સ્થા. સમાજમાંજયારેઆવિચારોપ્રસર્યાત્યારેધરતીકંપજેવીલાગણીઓજન્મી, બુટેરાયજીનેનષ્ટભ્રષ્ટકરવાનીધમકીઅપાઈ.

 

સં. ૧૯૦રમાંમહાપ્રતાપીમૂલચંદજીમહારાજેતેમનીપાસેદીક્ષાલીધીઅનેએકવર્ષબાદજબંનેગુરુશિષ્યેમુહપત્તિતોડીનાખી. અનેકધમકીઓવચ્ચેપંજાબમાંબંનેએસત્યોપદેશકરતાઘૂમવામાંડ્યું. સં.૧૯૦૮માંશ્રીવૃદ્ધિચંદ્રજીદીક્ષિતથયા. આમહાપ્રતાપીત્રિપુટીપંજાબછોડી, મારવાડવીંધીગુજરાતમાંસદ્ધર્મપ્રરુપણામાટેઆવી. સિદ્ધાચલજીનીયાત્રાકરી૧૯૧૧માંભાવનગરચાતુર્માસકર્યું. સ. ૧૯૧રમાંઅમદાવાદમાંશ્રીમણિવિજયજીદાદાપાસેતેઓએસંવેગીદીક્ષાસ્વીકારી. શ્રીમૂલચંદજીઅનેવૃદ્ધિચંદ્રજીતેમનાશિષ્યબન્યા. ગુજરાતમાંયતિઓનુંસામ્રાજયહતું. તેમનાશિથિલાચારસામેસૌએજેહાદબોલાવી. આપછીપુનઃપંજાબમાંગયા. ત્યાંવર્ષસત્યધર્મનોપ્રચારકર્યોસં. ૧૯ર૯માંગુજરાતપધાર્યા સં૧૯૩રમાંસ્થા.સમુદાયમાંથીબહારનીકળીસાચાધર્મનીપ્રરુપણાકરતાઆત્મારામજી૧૮સાધુઓસાથેગુજરાતઆવ્યા. મૂલચંદજીમહારાજનેગુજરાતભળાવ્યું. કાઠિયાવાડવૃદ્ધિચંદ્રજીમહારાજનેસોંપ્યું. શ્રીઆત્મારામજીમહારાજનેપંજાબખેડવાઆજ્ઞાકરીનેનીતિવિજયજીમહારાજનેસુરતતરફમોકલ્યા. શિષ્યોએગુરુ-આજ્ઞાનેપરિપૂર્ણકરીસર્વત્રજૈનધર્મનોડંકોવગાડ્યો.

અલૌકિકધર્મપ્રેમી, અસીમઆત્મશ્રદ્ધાઅનેઅજોડનિઃસ્વાર્થથાતીઓપતાઆબાલબ્રહ્મચારીશ્રીબુટેરાયજીમહારાજ આજનીસાધુસંસ્થાનાઆદિજનકકહેવાય. એમનીનિઃસ્પૃહતાઅજબહતી. સમસ્તજીવનમાંએમણેજૈનસમાજનોડંકોવગડાવવાબનતુંબધુંકર્યુંઅનેપોતાનીપાછળઉજજવળશિષ્યમંડળીનેમૂકતાગયા, જેમનાનામેઆજેપણસમાજજયવંતોછે. તેમનાશિષ્યો૩પહતાનેઆજેતેમનાસમુદાયમાંલગભગ૪૦૦સાધુઓછે.આવાસત્યવીરબુટેરાયજીમહારાજનોસ્વર્ગવાસસં.૧૯૩૮માંથયો. વંદનહોસત્યવીરનીસાધુતાને!

                                 શ્રીમુક્તિવિજયજીગણિ(શ્રીમુલચંદમહારાજ)

જેઓજૈનસંઘરૂપીઆકાશનાસૂર્યછેઅનેજેજૈનધર્મરૂપીરાજયમાંસર્વસત્તાધીશછે, એવાતેમુનિશ્વરની(મૂલચંદજીમહારાજ)નીસ્તુતિકરવામાટેમારીપાસે હજાર જીભનથીતેનુંમનેદુઃખછે. વર્તમાનનાલગભગત્રણસોથીસાડાત્રણસોસાધુસમુદાયનાઆદ્યજનકતગપચ્છાધિપતિશ્રીમૂલચંદજીમહારાજનુંસ્થાનઆધુનિકશ્રમણોનાઈતિહાસમાંઅનેરીરીતેપ્રકાશીરહ્યુંછે. જીવનભરશાસનસેવાકરનાર. અનેસાધુસમુદાયનીવૃદ્ધિનેવિકાસકરનારશ્રીમૂલચંદજીમહારાજમાટેશ્રીમદવિજયાનંદસૂરિજી(આત્મારામજીમહારાજ) પણપોતાનીપૂજામાંતેઓશ્રીને‘સંપ્રતિમુક્તિગણિરાજા’ કહીનેબિરદાવેછે.

તેઓશ્રીનોજન્મપંજાબખાતેશીયાલકોટનગરમાંસં. ૧૮૮૬માંઓસવાલજ્ઞાતિમાંથયોહતો. તેમનાપિતાનુંનામસુખશાઅનેમાતાનુંનામઠાકોરબાઈહતું. તેઓશ્રીનુંનામમૂલચંદહતું. માતા-પિતાઢુંઢકમતનાઅનુયાયીહોવાથીતેમજનાનપણથીસ્થાનકમાર્ગીસાધુનાસંસર્ગમાંઆવવાથીતેમનીઈચ્છાવૈરાગ્યધારણકરવાનીથઈ.ચૌદવર્ષસુધીવ્યાવહારિકજ્ઞાનમેળવ્યાપછીતેઓએદીક્ષાલેવાનો

પોતાનોવિચારજાહેરકર્યો. શ્રીબુટેરાયજીમહારાજનેસ્નાકમાર્ગીધર્મપરથીશ્રદ્ધાઊઠીગઈહતી. તેથીતેમણેપોતાનાશિષ્યશ્રીમૂલચંદજીમહારાજસાથેસંવેગીદીક્ષાધારણકરીઆપછીઆઠવર્ષસુધીપંજાબમાં  સદ્ધર્મનોપ્રચારકરીતેઓગુજરાતમાંઆવ્યા. સં.૧૯૧રમાંશ્રીમણિવિજયજીદાદાપાસેબરાબરશુદ્ધદીક્ષાલીધી. બુટેરાયજીમહારાજશ્રીમણિવિજયજીદાદાનાશિષ્યબન્યા, અનેમૂલચંદજીમહારાજમુક્તિવિજયજીનામધારણકરીતેમનાશિષ્યબન્યા.

સં. ૧૯૧રનુંચાતુર્માસઅમદાવાદમાંકર્યું. આવેળાનગરશેઠપ્રેમાભાઈનું તમામકુટુંબ તેમનુંરાગીબન્યું. તેમજનગરશેઠહેમાભાઈનાબહેનઉજમબહેને વ્યાખ્યાનવાણીમાટેપોતાનામકાનનેવિશાળકરીઉપાશ્રયતરીકેઆપ્યું. શ્રીબુટેરાયજીમહારાજનીવૃદ્ધાવસ્થાહોવાથીતેઓઅમદાવાદમાંજરહેવાલાગ્યા. અહીંજતેમણેગુરુમહારાજનાનામથીવૃદ્ધિચંદ્રજી, આત્મારામજીતથાબીજાર૦સાધુઓનેદીક્ષાઆપી, જોતજોતામાંલગભગપોણોસોસાધુનોસમુદાયવધીગયોપણતેમણેજેટલીદીક્ષાઓઆપીતેબીજાનાનામથીજઆપી. પોતેશિષ્યમોહમાંકદીનફસાયા.

તેમનીઅપૂર્વપ્રતિભાઅનેવિદ્વતાનિહાળીદયાવિજયજીમહારાજેસં.૧૯ર૩માંયોગોદ્વહનકરાવીગણીપદઆપ્યું. અનેઆથીબધાસાધુઓનેવડીદીક્ષાપણતેઓજઆપતાઆવખતેઆખાસમુદાયમાંગણીપદપરતેઓએકલાજહતાતેતેઓનીઆજ્ઞાનીચેવૃદ્ધિચંદ્રજી, શ્રીઆત્મારામજી, શ્રીઝવેરસાગરજીવગેરેરહેતા.

સં. ૧૯ર૧માંમુહપત્તિમાટેચર્ચાનીકળી. મૂલચંદજીમહારાજે  શેઠદલપતભાઈભગુભાઈપાસેસભાભરાવીતેપક્ષનેહરાવ્યો.આવેળાશાંતિસાગરજીએચર્ચાઉપાડીનેતેનેપણશાસનમાટેઅહિતકર્તાસમજીનગરશેઠપ્રેમાભાઈદ્વારાદબાવીદીધી. ગુરુમહારાજનાસ્વર્ગવાસપછીતેમણેસમુદાયનુંસુકાનઅપૂર્વબુદ્ધિમત્તાથીજાળવીરાખ્યુંહતું. તેમનીઆણા લોપવાનીકોઈ સ્વપ્નેપણકલ્પનાનકરતું. તેઓશ્રીએ૯૦જણાનેદીક્ષાઆપી, પણપોતાનાશિષ્યતોપાંચજબનાવ્યા. આવીતોનિરાભિમાનતા! યતિવર્ગનીઅનિષ્ટસત્તાનેપણતેમણેઅપૂર્વપ્રતિભાથીતોડીનાખીહતી, શાસનનાતેઓઅગ્રણીમનાતાઅનેબધેતેમનીએકછત્રાછાયાપથરાઈરહેતીહતી.

ગુરુવર્યશ્રીબુટેરાયજીમહારાજઅતિવૃદ્ધથવાથીતેમનીસાથેતેઓ૧રવર્ષઅમદાવાદમાંર