આજ નો દિવસ : વિક્રમ સંવત   ૨૦૭૪  ( નેમિસૂરિ સંવત  ૬૯ )  માગશર સુદ બીજી છઠ શનિવાર   Dt: 25-11-2017દોડતા તા ત્યારે લાગતું એવું, આપણા જેવો કોઈ સમર્થ નથી, સહેજ નવરા પડી જોયું ત્યારે, ખબર પડી, જે દોડ્યા તેનો કોઈ અર્થ નથી…


Shri Samet Shikhar Jain Maha Tirth
Samet-Shikhar is one of the most prominent pilgrimage among all the Jain pilgrimages located in eastern India. Devotees not only from India but from all across the world are attracted to this pilgrimage. Samet-Shikhar Hill is situated near Madhuban at a height of 4,450 feet from the sea-surface. Madhuban, is a beautiful forest surrounded by hills, trees, gardens and natural beauty.
Mulnayak: Bhagawan Parshvanath (Bhagawan Shamaliya Parshvanath) is the Mulnayak. His 92 cms high, black-colored idol in the Padmasana posture is located on the hill.

Bhomiyaji:There is a temple of Bhomiyaji at the foot of the hill i.e Taleti. According to belief, a visit to Bhomiyaji temple before beginning the pilgrimage to Samet-Shikhar helps devotees to complete their journey peacefully and the idol protects the devotee throughout their journey who pray to him and removes their obstacles.
History

Samet-Shikhar is known by several names like Samet-Shikhar, Shikharji, Parasnath, Samet Shail, Sametachal, Samet Giri, Parshvanath Pahad, Madhuban etc. According to a belief, a visit to this sacred place destroys bad karma / sins and removes troubles of the devotees and adds to religious merits (punya). 20 Tirthankaras out of the present group of 24 tirthankaras have attained salvation on this holy land. For each of them there is a shrine / tunk on the hill.

20 Tirthankars have attended salvation at Samet-Shikhar
Ajitnath Vimalnath
Sambhavnath Anantanath
Abhinandan Dharmanath
Sumatinath Shantinath
Padmprabhu Kunthunath
Suparshwanath Aranath
Chandraprabha Mallinath
Suvidhinath Munisuvrat Swami
Sheetalnath Neminath
Shreyansnath Parshwanath

Places of attraction
Shwetamber Kothi and Temple - There is an attractive temple of Shree Bhomiyaji Maharaj inside the Kothi
Digamber Jain Terahpanth Kothi - There is a temple of Lord Shree Chandraprabha in the middle of the Kothi
Kachchhi Bhavan - 52 Jinalayas have been built here. This temple houses the idols of many Jain Tirthankaras
Jain Museum - In the whole of India, this is the only museum, which contains a collection of all the postage stamps issued on Jainism.
                       Also, 50 scenes depicting special sequence of events of Jainism have been shown.