આજ નો દિવસ : વિક્રમ સંવત   ૨૦૭૩  ( નેમિસૂરિ સંવત  ૬૮ )  વૈશાખ સુદ છઠ સોમવાર   Dt: 01-05-2017જે નિરાશાને કદી જોતા નથી, આશા હૈયાની ખોતા નથી, પ્રયત્નો પર જીવી જાણે સદા, તે ભાગ્ય પર કદી રોતા નથી…

02. Shri Mohankheda Tirth    મો: શ્રી મોહનખેડા તીર્થ (મ.પ્ર.) શ્રી આદિનાથ સ્વામી ધન્ય ધરતી પરમપાવન આદિ જિનવર ધામ છે, મોહનખેડા તીર્થ મનહર શાંતિનો વિશ્રામ છે. શાંતસુધારસ ઝરતું તીર્થ આ અભિરામ છે, પ્રભુ આદિ જિનના ચરણમાં નિત ચિદાનંદ પ્રણામ છે.

મોઃશ્રીમોહનખેડાતીર્થ(મ.પ્ર.) શ્રીઆદિનાથસ્વામી

 ધન્યધરતીપરમપાવનઆદિજિનવરધામછે,

 મોહનખેડાતીર્થમનહરશાંતિનોવિશ્રામછે.

 શાંતસુધારસઝરતુંતીર્થઆઅભિરામછે,

 પ્રભુઆદિજિનના ચરણમાં નિત ચિદાનંદ પ્રણામ છે.